CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Tuyển tập 30 vụ tranh chấp lao động về kỷ luật sa thải người lao động

A. 19 vụ: Tòa chấp nhận (toàn bộ hoặc một phần) yêu cầu của người lao động;

B. 9 vụ: Tòa bác yêu cầu của người lao động;

C. 2 vụ: Tòa tuyên hủy án, xét xử lại.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. 19 vụ: Tòa chấp nhận (toàn bộ hoặc một phần) yêu cầu của người lao động;

1.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/6aBw4tB1UG

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 244/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 09-12-2015
 • Ngày thụ lý: 30/07/2015
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

2.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/wHrqs8hgip

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 32/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 27-05-2015
 • Ngày thụ lý: 24/07/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

3.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/fXlsCFrke2

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 64/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 07-04-2015
 • Ngày thụ lý: 12/11/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

4.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/hizdkLfX0L

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 39/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 23-12-2014
 • Ngày thụ lý: 05/06/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

5.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/QBYHyXPa4L

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 177/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 28-10-2014
 • Ngày thụ lý: 12/11/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

6.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/gF8zEc43bP

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 80/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 06-09-2014
 • Ngày thụ lý: 30/07/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

7.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/z8Y91fSWSY

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 27/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 05-09-2014
 • Ngày thụ lý: 16/12/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

8.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/nuAzLwUvvK

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 11/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 29-08-2014
 • Ngày thụ lý: 13/12/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

9.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/13G0M8iSuc

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 27/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 27-06-2014
 • Ngày thụ lý: 15/07/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

10.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/8Wetl1bYSr

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 95/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 18-06-2014
 • Ngày thụ lý: 20/11/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

11.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/SKLFo4uxHf

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 26/2012/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 25-09-2012
 • Ngày thụ lý: 05/06/2012
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

12.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/Ii6DjXqXmP

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 02/2012/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 21-09-2012
 • Ngày thụ lý: 20/04/2011
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

13.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/lQT9msampL

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 10/2012/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 02-07-2012
 • Ngày thụ lý: 16/03/2011
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

14.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/wQYGhtv9Om

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 10/2012/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 11-06-2012
 • Ngày thụ lý: 22/12/2010
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

15.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/oywo1nmPh3

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 08/2012/ST - LĐ
 • Ngày tuyên án: 22-05-2012
 • Ngày thụ lý: 28/11/2011
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

16.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/sNhR00sbb4

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 05/2012/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 12-04-2012
 • Ngày thụ lý: 06/10/2011
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

17.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/3TzXgpkERg

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 08/2011/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 14-12-2011
 • Ngày thụ lý: 19/05/2011
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

18.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/5GTCh7brsz

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 06/2011/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 31-05-2011
 • Ngày thụ lý: 25/10/2010
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

19.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/4WflYarZLh

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 06/2011/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 28-04-2011
 • Ngày thụ lý: 02/08/2010
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ


B. 9 vụ: Tòa bác yêu cầu của người lao động;

20.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/jRuX0oGe2q

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 236/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 27-10-2015
 • Ngày thụ lý: 16/06/2015
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

21.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/3ngU8pbNmz

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân cấp cao
 • Số hiệu: 02/2016/LĐ-GĐT
 • Ngày tuyên án: 20-01-2016
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 03/2013/LĐ-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 17/09/2013
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

22.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/TdoKtOYC6J

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 125/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 19-08-2014
 • Ngày thụ lý: 20/05/2014
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

23.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/KqfWK13rcB

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 126/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 19-08-2014
 • Ngày thụ lý: 20/05/2014
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

24.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/fiEmo2IWeD

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 02/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 18-03-2014
 • Ngày thụ lý: 14/10/2013
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

25.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/k95yHcwRwc

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 05/2013/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 16-07-2013
 • Ngày thụ lý: 06/02/2013
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

26.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/CrOOrWXYu7

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 27/2012/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 27-09-2012
 • Ngày thụ lý: 14/05/2012
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

27.  Xem nội dung vụ việc tại:  https://caselaw.vn/ban-an/Izug3otxBW

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 15/2012/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 25-07-2012
 • Ngày thụ lý: 12/10/2011
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

28.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/CLKT4ghyC1

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 09/2011/LĐST
 • Ngày tuyên án: 29-09-2011
 • Ngày thụ lý: 09/12/2010
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ


C. 2 vụ: Tòa tuyên hủy án, xét xử lại.

29.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/wpWPz6cjPb

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân cấp cao
 • Số hiệu: 01/2016/LĐ-GĐT
 • Ngày tuyên án: 20-01-2016
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 18/2012/LĐ-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 17/12/2012
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã Xét Xử vụ án và đình chỉ giải quyết vụ án

30.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/l15zKI3kTi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân cấp cao
 • Số hiệu: 01/2015/LĐ-GĐT
 • Ngày tuyên án: 23-12-2015
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 43/2013/LĐPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 26/12/2013
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã Xét Xử vụ án và đình chỉ giải quyết vụ án