cơ sở dữ liệu pháp lý

Bạn đang xem

Tuyển tập 39 bản án về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

Caselaw Việt Nam trân trọng giới mọi người tuyển tập 39 bản án về các vụ việc tranh chấp về chấm dứt hợp đồng lao động được phân loại như sau:

Chú thích:

 • *LLĐ 2012: Bộ Luật lao động 2012;
 • *LLĐ 1994: Bộ Luật Lao động 1994 được sửa đổi;

A. [6 bản án] Người lao động và Người sử dụng lao động thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động:

 1. Bản án số 35/2014/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/bAjdVduWtV (Khoản 3 Điều 36 LLĐ 2012);
 2. Bản án số 33/2014/LĐST: http://caselaw.vn/ban-an/wvb93OBTm2 (Khoản 3 Điều 36 LLĐ 2012);
 3. Bản án số 25/2013/LĐ-ST: : http://caselaw.vn/ban-an/P2ohAJA7R5 (Khoản 3 Điều 36 LLĐ 1994);
 4. Bản án số 03/2013/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/IcsGovBL5A (Khoản 3 Điều 36 LLĐ 1994);
 5. Bản án số 131/2015/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/UrPGzGo8ew (Khoản 3 Điều 36 LLĐ 2012);
 6. Bản án số 11/2015/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/KiLbJlQ6Nz (Khoản 3 Điều 36 LLĐ 2012);

B. [3 bản án] Hết thời hạn hợp đồng:

 1. Bản án số 24/2013/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/tgs7yElvGv (Khoản 1 Điều 36 LLĐ 1994);
 2. Bản án số 01/2003/HĐTP-LĐ: http://caselaw.vn/ban-an/h5K7K7R3qK (Khoản 1 Điều 36 LLĐ 1994);
 3. Bản án số 21/2015/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/WDyCn8VRmb (Khoản 1 Điều 36 LLĐ 2012)

C. [2 bản án] Thi hành quyết định sa thải:

 1. Bản án số 619/2015/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/J6IIdagLly (Khoản 8 Điều 36 LLĐ 2012);
 2. Bản án số 678/2015/LĐ-PT: http://caselaw.vn/ban-an/CyLAfPwNzp (Khoản 8 Điều 36 LLĐ 2012);

D. [21 bản án] Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt:D1. Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc:

 1. Bản án số 29/2014/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/UopElqrNdg (Khoản 1 Điều 38 LLĐ 2012);
 2. Bản án số 15/2014/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/054derbAzQ (Khoản 1 Điều 38 LLĐ 1994);
 3. Bản án số 32/2013/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/kqHwNc2n0O (Khoản 1 Điều 38 LLĐ 1994);
 4. Bản án số 27/2013/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/yMINi2iARZ (Khoản 1 Điều 38 LLĐ 1994);
 5. Bản án số 577/2015/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/Ar0d0MTK5G (Điểm a Khoản 1 Điều 38 LLĐ 2012);

D2. Lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ:

 1. Bản án số 06/2014/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/LBD4hTLl13 (Khoản 1 Điều 17 LLĐ 1994);
 2. Bản án số 05/2014/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/MvAmhcV0JF (Khoản 1 Điều 17 LLĐ 1994);
 3. Bản án số 31/2013/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/Qd4QhiQQ3C (Khoản 1 Điều 17 LLĐ 1994);
 4. Bản án số 18/2015/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/mu8wZ0uL8O (Khoản 1 Điều 17 LLĐ 1994);
 5. Bản án số 14/2015/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/Z4ldr9YQmq (Điều 44 LLĐ 2012);
 6. Bản án số 1063/2015/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/oadzLiGnHF (Khoản 1 Điều 17 LLĐ 1994);
 7. Bản án số 02/2006/LĐ-GĐT: http://caselaw.vn/ban-an/gANvxnzBAq (Khoản 1 Điều 17 LLĐ 1994);
 8. Bản án số 450/2015/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/jAUWRJUmz1 (Khoản 10 Điều 36; Điều 44 LLĐ 2012);
 9. Bản án số 08/2015/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/qFDhCjc2Ll (Khoản 10 Điều 36; Điều 44 LLĐ 2012);

D3. Đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật:

 1. Bản án số 1185/2015/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/CYGXQKQFmS;
 2. Bản án số 09/2015/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/swIYfiLzQN (Điều 41; Khoản 2 Điều 38 LLĐ 2012);
 3. Bản án số 718/2015/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/GByAXYEPEA (Điều 41 LLĐ 2012);
 4. Bản án số 822/2015/LĐ-PT: http://caselaw.vn/ban-an/6vqPxBqwOz (Điều 41 LLĐ 2012)
 5. Bản án số 973/2015/LĐ-PT: http://caselaw.vn/ban-an/ht0Jtodhny Điều 41 LLĐ 1994);
 6. Bản án số 1639/2015/LĐ-PT: http://caselaw.vn/ban-an/Wf8S0W4X1u;
 7. Bản án số 25/2014/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/T5fNJjMLK4 (Điều 38 LLĐ 2012)

E. [7 bản án] Các trường hợp khác:E1. Hết thời gian thử việc:

 1. Bản án số 20/2014/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/r7eBsQA5ir (Điều 29 LLĐ 2012);
 2. Bản án số 22/2013/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/wbwSuUZH99 (Điều 29 LLĐ 2012);
 3. Bản án số 20/2013/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/EM37ET8zkq 

E2. Giải quyết chính sách cho người lao động dôi dư khi sắp xếp lại doanh nghiệp:

 1. Bản án số 01/2014/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/XYNdgc3nAj (Nghị định 91/2010/NĐ-CP)

E3. Vi phạm thời hạn báo trước:

 1. Bản án số 03/2014/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/XlIcWqGrew (Khoản 3 Điều 37 LLĐ 1994);
 2. Bản án số 17/2014/LĐ-ST: http://caselaw.vn/ban-an/0eqE9oEI2F (Khoản 3 Điều 37 LLĐ 2012)

E4. Hợp đồng lao động vô hiệu:

 1. Bản án số 12/2006/LĐ-GĐT: http://caselaw.vn/ban-an/zXQ2LpQ4jv (Điều 133 LLĐ 1994)