cơ sở dữ liệu pháp lý

Bạn đang xem

Tuyển tập 43 vụ án tranh chấp liên quan đến việc chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất bị Tòa tuyên vô hiệu

1.  http://caselaw.vn/ban-an/R3Ka360rYv

·  Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

·  Loại bản án: Sơ thẩm

·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện

·  Số hiệu: 417/2015/ST-DS

·  Ngày tuyên án: 23-10-2015

·  Ngày thụ lý: 04/10/2013

2.  http://caselaw.vn/ban-an/zXwAwmeetH

·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất

·  Loại bản án: Sơ thẩm

·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện

·  Số hiệu: 170/2014/DSST

·  Ngày tuyên án: 26-06-2014

·  Ngày thụ lý: 19/11/2013

3.  http://caselaw.vn/ban-an/yiPESChiCy

·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

·  Loại bản án: Phúc thẩm

·  Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh

·  Số hiệu: 1299/2015/DS-PT

·  Ngày tuyên án: 28-09-2015

·  Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 161/2015/DSST

·  Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 26/05/2015

4.  http://caselaw.vn/ban-an/7m9QkGx9sp

·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

·  Loại bản án: Phúc thẩm

·  Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh

·  Số hiệu: 1158/2015/DS-PT

·  Ngày tuyên án: 15-09-2015

·  Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 180/2014/DSST

·  Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 05/08/2014

5.  http://caselaw.vn/ban-an/YnabBPvEjs

·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp tiền đặt cọc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

·  Loại bản án: Phúc thẩm

·  Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh

·  Số hiệu: 1119/2015/DS-PT

·  Ngày tuyên án: 15-09-2015

·  Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 196/2015/DSST

·  Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 11/06/2015

6.  http://caselaw.vn/ban-an/fpJxUAHy56

·  Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

·  Loại bản án :Phúc thẩm

·  Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh

·  Số hiệu: 579/2015/DS-PT

·  Ngày tuyên án:18-05-2015

·  Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 121/2014/DS-ST

·  Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 23/07/2014

7.  http://caselaw.vn/ban-an/eDCH1h62eu

·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

·  Loại bản án: Phúc thẩm

·  Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh

·  Số hiệu: 94/2015/DS-PT

·  Ngày tuyên án: 20-01-2015

·  Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 57/2014/DS-ST

·  Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 23/06/2014

8.  http://caselaw.vn/ban-an/tW27StoxXZ

·  Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

·  Loại bản án:Giám đốc thẩm

·  Cơ quan xét xử:Hội đồng thẩm phán TANDTC

·  Số hiệu:143/2013/DS-GĐT

·  Ngày tuyên án:13-11-2013

·  Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm:29/2011/DS-PT

9.  Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm:09/11/2011

10.  http://caselaw.vn/ban-an/QWSeoxE71V

·  Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

·  Loại bản án:Phúc thẩm

·  Cơ quan xét xử:TAND cấp tỉnh

·  Số hiệu:69/2015/DSPT

·  Ngày tuyên án:15-01-2015

·  Số hiệu bản án bị Phúc thẩm:410/2014/DSST

·  Ngày tuyên án bị Phúc thẩm:07/08/2014

11.  http://caselaw.vn/ban-an/QR4iKwgQos

·  Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

·  Loại bản án:Phúc thẩm

·  Cơ quan xét xử:TAND cấp tỉnh

·  Số hiệu:14/2015/DSPT

·  Ngày tuyên án:08-01-2015

·  Số hiệu bản án bị Phúc thẩm:555/2014/DSST

·  Ngày tuyên án bị Phúc thẩm:04/10/2014

12.  http://caselaw.vn/ban-an/SrZuGCUz3n

·  Vụ việc, Vụ án:Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

·  Loại bản án:Phúc thẩm

·  Cơ quan xét xử:TAND cấp tỉnh

·  Số hiệu:1109/2015/DS-PT

·  Ngày tuyên án:08-09-2015

·  Số hiệu bản án bị Phúc thẩm:70/2015/DS-ST

·  Ngày tuyên án bị Phúc thẩm:24/03/2015

13.  http://caselaw.vn/ban-an/N2O0bnTagl

·  Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp quyền sử dụng đất

·  Loại bản án:Phúc thẩm

·  Cơ quan xét xử:TAND cấp tỉnh

·  Số hiệu:1665/2015/DSPT

·  Ngày tuyên án:31-12-2015

·  Số hiệu bản án bị Phúc thẩm:260/2015/DS-ST

·  Ngày tuyên án bị Phúc thẩm:31/07/2015

14.  http://caselaw.vn/ban-an/crs8OvfjO3

·  Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp tiền đặt cọc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

·  Loại bản án:Giám đốc thẩm

·  Cơ quan xét xử:Tòa chuyên trách TAND tối cao

·  Số hiệu:489/2014/DS-GĐT

·  Ngày tuyên án:08-12-2014

·  Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm:1529/2011/DS-PT

·  Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm:14/12/2011

15.  http://caselaw.vn/ban-an/sJkZZmcUn6

·  Vụ việc, Vụ án:Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

·  Loại bản án:Sơ thẩm

·  Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện

·  Số hiệu:70/2015/DS-ST

·  Ngày tuyên án:24-03-2015

·  Ngày thụ lý:24/12/2013

16.  http://caselaw.vn/ban-an/z7Kupvka3E

·  Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

·  Loại bản án:Sơ thẩm

·  Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện

·  Số hiệu:33/2014/DS-ST

·  Ngày tuyên án:26-09-2014

·  Ngày thụ lý:02/04/2012

17.  http://caselaw.vn/ban-an/y1QPm9fRql

·  Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

·  Loại bản án:Phúc thẩm

·  Cơ quan xét xử:TAND cấp tỉnh

·  Số hiệu:185/2008/DSPT

·  Ngày tuyên án:17-04-2008

·  Số hiệu bản án bị Phúc thẩm:100/2007/DSST

·  Ngày tuyên án bị Phúc thẩm:29/11/2007

18.  http://caselaw.vn/ban-an/uWyK4hvypX

·  Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

·  Loại bản án:Phúc thẩm

·  Cơ quan xét xử:TAND cấp tỉnh

·  Số hiệu:110/2008/DS-PT

·  Ngày tuyên án:21-04-2008

·  Số hiệu bản án bị Phúc thẩm:06/2008/DS-ST

·  Ngày tuyên án bị Phúc thẩm:31/01/2008

19.  http://caselaw.vn/ban-an/GvxKA3zLir

·  Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

·  Loại bản án:Phúc thẩm

·  Cơ quan xét xử:TAND cấp tỉnh

·  Số hiệu:118/2008/DSPT

·  Ngày tuyên án:23-04-2008

·  Số hiệu bản án bị Phúc thẩm:32/2007/DSST

·  Ngày tuyên án bị Phúc thẩm:19/12/2007

20.  http://caselaw.vn/ban-an/MQ5vQ0GIJN

·  Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

·  Loại bản án:Phúc thẩm

·  Cơ quan xét xử:TAND cấp tỉnh

·  Số hiệu:540/2008/DS-PT

·  Ngày tuyên án:29-05-2008

·  Số hiệu bản án bị Phúc thẩm:06/2008/DSST

·  Ngày tuyên án bị Phúc thẩm:19/01/2008

21.  http://caselaw.vn/ban-an/w8FG6Yiyrn

·  Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

·  Loại bản án:Phúc thẩm

·  Cơ quan xét xử:TAND cấp tỉnh

·  Số hiệu:73/2008/DSPT

·  Ngày tuyên án:21-05-2008

·  Số hiệu bản án bị Phúc thẩm:09/2008/DS-ST

·  Ngày tuyên án bị Phúc thẩm:25/01/2008

22.  http://caselaw.vn/ban-an/5aTusNgGiH

·  Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất

·  Loại bản án:Phúc thẩm

·  Cơ quan xét xử:TAND cấp tỉnh

·  Số hiệu:33/2009/DSPT

·  Ngày tuyên án:25-03-2009

·  Số hiệu bản án bị Phúc thẩm:01/2009/DSST

·  Ngày tuyên án bị Phúc thẩm:06/01/2009

23.  http://caselaw.vn/ban-an/WBEgYyBGZR

·  Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất

·  Loại bản án:Phúc thẩm

·  Cơ quan xét xử:TAND cấp tỉnh

·  Số hiệu:87/2006/DS-PT

·  Ngày tuyên án:25-07-2006

·  Số hiệu bản án bị Phúc thẩm:07/2006/DSST

·  Ngày tuyên án bị Phúc thẩm:27/04/2006

24.  http://caselaw.vn/ban-an/b1KaMEkJlZ

·  Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

·  Loại bản án:Giám đốc thẩm

·  Cơ quan xét xử:Tòa chuyên trách TAND tối cao

·  Số hiệu:405/2008/DS-GĐT

·  Ngày tuyên án:30-12-2008

·  Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm:413/2007/DSPT

·  Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm:24/12/2007

25.  http://caselaw.vn/ban-an/p5vRUAL2eb

·  Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

·  Loại bản án:Giám đốc thẩm

·  Cơ quan xét xử:Tòa chuyên trách TAND tối cao

·  Số hiệu:480/2014/DS-GĐT

·  Ngày tuyên án:27-11-2014

·  Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm:199/2011/DS-PT

·  Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm:19/08/2011

26.  http://caselaw.vn/ban-an/zwLLOxKrft

·  Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

·  Loại bản án:Giám đốc thẩm

·  Cơ quan xét xử:Hội đồng thẩm phán TANDTC

·  Số hiệu:03/2014/DS-GĐT

·  Ngày tuyên án:09-01-2014

·  Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm:1509/2011/DS-PT

·  Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm:08/12/2011

27.  http://caselaw.vn/ban-an/xVjk2LWUiR

·  Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

·  Loại bản án: Giám đốc thẩm

·  Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao

·  Số hiệu: 505/2009/DS-GĐT

·  Ngày tuyên án: 19-10-2009

·  Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 1051

·  Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 29/09/2006

28.  http://caselaw.vn/ban-an/BHEfam3DJT

·  Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

·  Loại bản án:Sơ thẩm

·  Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện

·  Số hiệu:501/2013/DSST

·  Ngày tuyên án:31-10-2013

·  Ngày thụ lý:15/06/2010

29.  http://caselaw.vn/ban-an/JUNEFJrzJf

·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

·  Loại bản án: Sơ thẩm

·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện

·  Số hiệu: 361/2013/DSST

·  Ngày tuyên án: 05-09-2013

·  Ngày thụ lý: 25/05/201

30.  http://caselaw.vn/ban-an/5Hl34inMmG

·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

·  Loại bản án: Sơ thẩm

·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện

·  Số hiệu: 214/2015/DS-ST

·  Ngày tuyên án: 11-02-2015

·  Ngày thụ lý: 29/04/2014

31.  http://caselaw.vn/ban-an/1R9LhkZDAn

·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

·  Loại bản án: Sơ thẩm

·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện

·  Số hiệu: 23/2015/DS-ST

·  Ngày tuyên án: 09-03-2015

·  Ngày thụ lý: 10/09/2012

32.  http://caselaw.vn/ban-an/iqH7U6Lj6f

·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

·  Loại bản án: Sơ thẩm

·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện

·  Số hiệu: 75/2015/DS-ST

·  Ngày tuyên án: 19-03-2015

·  Ngày thụ lý: 06/10/2009

33.  http://caselaw.vn/ban-an/FsV4YZJTMN

·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

·  Loại bản án: Sơ thẩm

·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện

·  Số hiệu: 132/2014/DS-ST

·  Ngày tuyên án: 07-04-2014

·  Ngày thụ lý: 25/01/2005

34.  http://caselaw.vn/ban-an/mtpWVJ84AV

·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

·  Loại bản án: Sơ thẩm

·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện

·  Số hiệu: 09/2015/DS-ST

·  Ngày tuyên án: 22-01-2015

·  Ngày thụ lý: 18/02/2014

35.  http://caselaw.vn/ban-an/7UeY07rhSo

·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

·  Loại bản án: Giám đốc thẩm

·  Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC

·  Số hiệu: 23/2013/DS-GĐT

·  Ngày tuyên án: 17-04-2013

·  Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 307/2010/DSPT

·  Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 30/12/2010

36.  http://caselaw.vn/ban-an/cWmC5UhEg5

·  Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp quyền sử dụng đất

·  Loại bản án:Sơ thẩm

·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện

·  Số hiệu: 16/2014/DS-ST

·  Ngày tuyên án :23-07-2014

·  Ngày thụ lý: 15/01/2013

37.  http://caselaw.vn/ban-an/Ll5aIZkDNh

·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

·  Loại bản án: Giám đốc thẩm

·  Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao

·  Số hiệu:244/2014/DS-GĐT

·  Ngày tuyên án: 11-06-2014

·  Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 16/2011/DS-PT

·  Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 15/02/2011

38.  http://caselaw.vn/ban-an/espZ47OosD

·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

·  Loại bản án: Giám đốc thẩm

·  Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC

·  Số hiệu: 08/2011/DSGĐT-HĐTP

·  Ngày tuyên án: 21-03-2011

·  Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 30/2007/DSPT

·  Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 19/01/2007

39.  http://caselaw.vn/ban-an/bEkkW31HqI

·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng góp vốn kinh doanh quyền sử dụng đất

·  Loại bản án: Sơ thẩm

·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện

·  Số hiệu: 519/2011/DS-ST

·  Ngày tuyên án:1 5-12-2011

·  Ngày thụ lý: 08/01/2010

40.  http://caselaw.vn/ban-an/snUq7PPFOB

·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

·  Loại bản án:Giám đốc thẩm

·  Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC

·  Số hiệu: 02/2012/DS-GĐT

·  Ngày tuyên án: 14-02-2012

·  Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 330/2009/DS-PT

·  Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 19/10/2009

41.  http://caselaw.vn/ban-an/7UeY07rhSo

·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

·  Loại bản án: Giám đốc thẩm

·  Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC

·  Số hiệu: 23/2013/DS-GĐT

·  Ngày tuyên án: 17-04-2013

·  Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 307/2010/DSPT

·  Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 30/12/2010

42.  http://caselaw.vn/ban-an/CHgM3gPDtr

·  Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

·  Loại bản án:Phúc thẩm

·  Cơ quan xét xử:TAND cấp tỉnh

·  Số hiệu:63/2013/DS-PT

·  Ngày tuyên án:31-05-2013

·  Số hiệu bản án bị Phúc thẩm:02/2013/DS-ST

·  Ngày tuyên án bị Phúc thẩm:09/01/2013

43.  http://caselaw.vn/ban-an/RKCENVQr3s

·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất

·  Loại bản án: Phúc thẩm

·  Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC

·  Số hiệu: 135/2012/DS-PT

·  Ngày tuyên án: 09-04-2012

·  Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 29/2011/DS-ST

·  Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 14/11/2011