cơ sở dữ liệu pháp lý

Bạn đang xem

Tuyển tập 50 bản án liên quan đến thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

 • Tuyển tập bản án của các vụ việc sử dụng tài sản của bên có nghĩa vụ để thế chấp (14 bản án);
 • Tuyển tâp bản án của các vụ việc sử dụng tài sản của bên thứ ba để "thế chấp" (23 bản án);
 • Tuyển tâp bản án của các vụ việc thế chấp tài sản, kết hợp cầm cố và bảo lãnh (6 bản án);
 • Hợp đồng thế chấp không đúng quy định pháp luật (7 bản án);

 A. Tuyển tập bản án của các vụ việc sử dụng tài sản của bên có nghĩa vụ để thế chấp:

 1. http://caselaw.vn/ban-an/mpR2LlXQ1i
 2. http://caselaw.vn/ban-an/Gn3y6Fap7M
 3. http://caselaw.vn/ban-an/NSWFeBenLo
 4. http://caselaw.vn/ban-an/GrDjrxacKj
 5. http://caselaw.vn/ban-an/CldwHWhj2z
 6. http://caselaw.vn/ban-an/VnyW9hnTu0
 7. http://caselaw.vn/ban-an/Xo4Z3HvszO
 8. http://caselaw.vn/ban-an/9YqgiG0Epo
 9. http://caselaw.vn/ban-an/S9M1QBj4Dm
 10. http://caselaw.vn/ban-an/dkOPmXyYIq
 11. http://caselaw.vn/ban-an/D2muNsWMUw
 12. http://caselaw.vn/ban-an/qqqHNye1sL
 13. http://caselaw.vn/ban-an/n9kYPQrDC4
 14. http://caselaw.vn/ban-an/gzK5EC7Q9p

B. Tuyển tâp bản án của các vụ việc sử dụng tài sản của bên thứ ba để "thế chấp":

 1. http://caselaw.vn/ban-an/IRfl55CvKx
 2. http://caselaw.vn/ban-an/Foc852coDF
 3. http://caselaw.vn/ban-an/GrDjrxacKj
 4. http://caselaw.vn/ban-an/CldwHWhj2z
 5. http://caselaw.vn/ban-an/KwJe13qiiX
 6. http://caselaw.vn/ban-an/y2GWPmicMr
 7. http://caselaw.vn/ban-an/kyIoqIGbYY
 8. http://caselaw.vn/ban-an/SsD8D1MJkR
 9. http://caselaw.vn/ban-an/okFaRT8150
 10. http://caselaw.vn/ban-an/79LekVscX7
 11. http://caselaw.vn/ban-an/xSAeSnxX7G
 12. http://caselaw.vn/ban-an/E2GM3CCJcR
 13. http://caselaw.vn/ban-an/gVIickPPyE
 14. http://caselaw.vn/ban-an/r1bGopIgYR
 15. http://caselaw.vn/ban-an/35iCHvuV06
 16. http://caselaw.vn/ban-an/dYiuVHQNAp
 17. http://caselaw.vn/ban-an/BDHBi0iNmn
 18. http://caselaw.vn/ban-an/riOJju53oq
 19. http://caselaw.vn/ban-an/tE5ZSF6C4F
 20. http://caselaw.vn/ban-an/xluKFv7N7M
 21. http://caselaw.vn/ban-an/hFAzkM2pWn
 22. http://caselaw.vn/ban-an/l4oM3Z1VFJ
 23. http://caselaw.vn/ban-an/lDDd4cTqrK

C. Tuyển tâp bản án của các vụ việc thế chấp tài sản, kết hợp cầm cố và bảo lãnh:

 1. http://caselaw.vn/ban-an/VNV1bWXSVy
 2. http://caselaw.vn/ban-an/ToixSodeKe
 3. http://caselaw.vn/ban-an/uldv6Gpx3w
 4. http://caselaw.vn/ban-an/zIt7OFcGRs
 5. http://caselaw.vn/ban-an/IF5qZ6YuUz
 6. http://caselaw.vn/ban-an/1GWxhboB8k
 7. http://caselaw.vn/ban-an/civI4oxIhB

D. Hợp đồng thế chấp không đúng quy định pháp luật (không thực hiện đúng thủ tục, bị hủy, ...):

 1. http://caselaw.vn/ban-an/CldwHWhj2z
 2. http://caselaw.vn/ban-an/S7fICQSlDd
 3. http://caselaw.vn/ban-an/PmIt5wrnog
 4. http://caselaw.vn/ban-an/RiLB8KbvgY
 5. http://caselaw.vn/ban-an/9tUYPO9iKm
 6. http://caselaw.vn/ban-an/O7fekdONEc