cơ sở dữ liệu pháp lý

Bạn đang xem

Tuyển tập bản án về các vụ tranh chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ

1.  Tranh chấp về quyền tác giả: http://caselaw.vn/ban-an/FVU2aRliDt

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 213/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 14-08-2014
 • Ngày thụ lý: 01/07/2013

2. Tranh chấp về Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: http://caselaw.vn/ban-an/Ku6rOsWTfY

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp sở hữu trí tuệ
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 06/2015/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 17-04-2015
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 10/2010/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 25/11/2010

3.  Tranh chấp về Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: http://caselaw.vn/ban-an/CACKpPdmXF

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp sở hữu trí tuệ
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 136/2011/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 29-08-2011
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 731/2011/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 26/05/2011

4.  Hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến Sở hữu công nghiệp: http://caselaw.vn/ban-an/cqhOxQyzhT

 • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu bồi thường thiệt hại
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 29/2009/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 09-09-2009
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 316/2006/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 04/08/2006

5.  Tranh chấp hợp tác quyền sở hữu trí tuệ: http://caselaw.vn/ban-an/1OoMhAZH0a

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp sở hữu trí tuệ
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 39/2011/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 29-03-2011
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 1437/2010/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 14/09/2010

6.  Tranh chấp Tiền bản quyền sở hữu trí tuệ: http://caselaw.vn/ban-an/KuHEAn2q81

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp mua bán hàng hóa khác
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 171/2012/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 27-12-2012
 • Ngày thụ lý: 01/06/2012