cơ sở dữ liệu pháp lý

Bạn đang xem

1 số dạng tranh chấp thường gặp khi tặng cho tài sản

1. Tặng cho tài sản để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ: http://caselaw.vn/ban-an/rscGga9jjX

 • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu tuyên bố hợp đồng tặng cho vô hiệu
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 90/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 26-05-2015
 • Ngày thụ lý: 05/09/2014

2. Chưa có quyền sở hữu đối với tài sản tặng cho: http://caselaw.vn/ban-an/snO6FqRW5Z  

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tặng cho nhà ở, quyền sử dụng đất ở
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 664/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 10-06-2014
 • Ngày thụ lý: 01/10/2002

3. Người được tặng cho không đáp ứng đủ điều kiện để nhận tài sản tặng, cho là quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất: http://caselaw.vn/ban-an/TGplW6hTSu

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 143/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 13-11-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 29/2011/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 09/11/2011

4. Yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho tài sản: http://caselaw.vn/ban-an/fL1OmiEJ7W

 • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 81/2012/DSST
 • Ngày tuyên án: 05-12-2012
 • Ngày thụ lý: 31/10/2011

5. Tặng cho tài sản để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ: http://caselaw.vn/ban-an/3vyVJrdPTJ

 • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 164/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 10-04-2015
 • Ngày thụ lý: 09/10/2012

6. Chưa có quyền sở hữu đối với tài sản tặng cho, cụ thể: Tài sản tặng cho thuộc sở hữu chung (đồng thừa kế): http://caselaw.vn/ban-an/xl0A2iPqnX 

 • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1189/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 03-11-2015
 • Ngày thụ lý: 15/09/2008