CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

14 vụ án tranh chấp lối đi chung

A. Công nhận là lối đi chung: 4 vụ

B. Không công nhận là lối đi chung: 4 vụ

C. Chưa xác định: 6 vụ:

----------------------------------------------------------------------------

1.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/kQhdEtBWIh

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp lối đi
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 393/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 21-08-2015
 • Ngày thụ lý: 12/07/2012
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

2.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/CHgM3gPDtr

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 63/2013/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 31-05-2013
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 02/2013/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 09/01/2013
 • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm

3.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/78XnsPC6P8

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tài sản
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 138/2012/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 10-04-2012
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 18/2011/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 02/08/2011
 • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm

4.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/lEnTVyxV12

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 23/2006/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 30-11-2006
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 49/2006/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 24/07/2006
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm


B.  Không công nhận là đối đi chung:

5.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/NiWVdUMYdz

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 56/2016/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 02-02-2016
 • Ngày thụ lý: 12/03/2015
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

6.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/wOpIEOfOx4

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 616/2015/DSST
 • Ngày tuyên án: 22-10-2015
 • Ngày thụ lý: 01/08/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

7.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/K1WQZAetzA

 • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 39/2015/HC- ST
 • Ngày tuyên án: 30-09-2015
 • Ngày thụ lý: 20/07/2015
 • Đối tượng khởi kiện: Quyết định hành chính
 • Kết quả vụ việc: Bác (toàn bộ) yêu cầu khởi kiện

8.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/7EkG9KmsHR

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 373/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 14-08-2015
 • Ngày thụ lý: 12/06/2013
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ


C.  Chưa xác định: 6 vụ

9.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/ZwRzZ29LZs

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1634/2014/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 24-12-2014
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 406/2014/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 29/08/2014
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án

10.  Xem nội dung vụ việc tại: Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/ZqJg6ea4Yf

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 40/2014/GĐT-DS
 • Ngày tuyên án: 09-10-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 214/2011/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 24/08/2011
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

11.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/jzKBczXBMN

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 123/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 23-09-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 35/2010/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 11/06/2010
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

12.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/3JxLq67kdL

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 88/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 11-07-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 132/2009/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 04/09/2009
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

13.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/D3x0mo7J4m

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 32/2010/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 16-08-2010
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 431/2006/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 09/10/2006
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

14.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/V0srBp0ORc

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp lối đi
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 46/2008/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 24-12-2008
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 91/2006/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 21/04/2006
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại