CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

21 bản án và cách áp dụng Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia

1.  http://caselaw.vn/ban-an/l8D9EnuiaC

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 151/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 18-12-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 251/2010/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 09/11/2010

2.  http://caselaw.vn/ban-an/8pf0rJuIfV

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 139/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 11-11-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 73/2011/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 28/03/2011

3.  http://caselaw.vn/ban-an/J7aLu50bOA

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 99/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 12-08-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 244/2012/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 14/08/2012

4.  http://caselaw.vn/ban-an/snO6FqRW5Z

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tặng cho nhà ở, quyền sử dụng đất ở
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 664/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 10-06-2014
 • Ngày thụ lý: 01/10/2002

5.  http://caselaw.vn/ban-an/tTNeHwHPx4

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 39/2008/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 22-12-2008
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 422/2005/PTDS
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 28/10/2005

6.  http://caselaw.vn/ban-an/VJuzN7eRtN

 • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu chia thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 19/2006/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 02-08-2006
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 44
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 26/07/2005

7.  http://caselaw.vn/ban-an/EXzL9jiRFT

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 19/2006/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 02-08-2006
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 44
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 26/07/2005

8.  http://caselaw.vn/ban-an/aw7D0rhIRg

 • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu chia thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 05/2011/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 18-03-2011
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 57/2009/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 25/06/2009

9.  http://caselaw.vn/ban-an/Bu6RZO0tLA

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 05/2011/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 18-03-2011
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 57/2009/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 25/06/2009

10.  http://caselaw.vn/ban-an/oK5o1hrmAZ

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp chia di sản
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 39/2014/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 09-10-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 116/2011/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 10/05/2014

11.  http://caselaw.vn/ban-an/iQD1WnAnvz

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 39/2014/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 09-10-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 116/2011/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 10/05/2011

12.  http://caselaw.vn/ban-an/fDC3QHAHLG

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 66/2011/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 22-09-2011
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 10/2011/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 13/05/2011

13.  http://caselaw.vn/ban-an/Ac2uNU81rv

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 99/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 12-08-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 244/2012/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 14/08/2012

14.  http://caselaw.vn/ban-an/Sv0ig6KdHA

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 56/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 28-05-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 64/2011/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 13/09/2011

15.  http://caselaw.vn/ban-an/56iKtKU7MJ

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp chia di sản
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 29/2014/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 09-10-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 116/2011/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 10/05/2011

16.  http://caselaw.vn/ban-an/78XnsPC6P8

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tài sản
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 138/2012/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 10-04-2012
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 18/2011/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 02/08/2011

17.  http://caselaw.vn/ban-an/pFZFJ8q1OW

 • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu xác định tài sản thuộc sở hữu chung và quyền sở hữu tài sản
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 108/2012/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 08-03-2012
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 17/2011/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 08/07/2011

18.  http://caselaw.vn/ban-an/lvnkxpPSw5

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 86/2012/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 14-02-2012
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 1022/2011/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 01/07/2011

19.  http://caselaw.vn/ban-an/q1NZaY5zGr

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 77/2012/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 12-01-2012
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 04/2011/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 26/08/2011

20.  http://caselaw.vn/ban-an/eqohnv6Vji

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 108/2013/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 04-04-2013
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 536/2012/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 25/04/2012

21.  http://caselaw.vn/ban-an/uXeRhNtUkI

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tặng cho nhà ở, quyền sử dụng đất ở
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 664/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 10-06-2014
 • Ngày thụ lý: 01/10/2002