CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Tuyển tập 16 vụ án hết thời hiệu khởi kiện về thừa kế

1.  Xem nội dung vụ án tại: https://caselaw.vn/ban-an/zHc70fGR4E

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 166/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 03-06-2015
 • Ngày thụ lý: 28/10/2014

2.  Xem nội dung vụ án tại: https://caselaw.vn/ban-an/vynpwlGk4r

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại di sản thừa kế
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 363/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 13-11-2014
 • Ngày thụ lý: 17/07/2012
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

3.  Xem nội dung vụ án tại: https://caselaw.vn/ban-an/56iKtKU7MJ

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp chia di sản
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 29/2014/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 09-10-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 116/2011/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 10/05/2011
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật

4.  Xem nội dung vụ án tại: https://caselaw.vn/ban-an/iQD1WnAnvz

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 39/2014/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 09-10-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 116/2011/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 10/05/2011
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

5.  Xem nội dung vụ án tại: https://caselaw.vn/ban-an/YcueZStRVv

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp chia di sản
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 304/2014/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 28-07-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 159/2011/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 27/06/2011
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

6.  Xem nội dung vụ án tại: https://caselaw.vn/ban-an/55vzrwqw4X

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 228/2014/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 10-06-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 91/2011/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 31/05/2011
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

7.  Xem nội dung vụ án tại: https://caselaw.vn/ban-an/dCyVlnKaqS

 1. Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 2. Loại bản án: Sơ thẩm
 3. Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 4. Số hiệu: 20/2014/DS-ST
 5. Ngày tuyên án: 22-05-2014
 6. Ngày thụ lý: 29/03/2010
 7. Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

8.  Xem nội dung vụ án tại: https://caselaw.vn/ban-an/zJB3o6fSrj

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 67/2014/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 28-02-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 270/2010/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 24/09/2010
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

9.  Xem nội dung vụ án tại: https://caselaw.vn/ban-an/uC6ADCIyv1

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 49/2014/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 20-02-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 01/2011/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 04/01/2011
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

10.  Xem nội dung vụ án tại: https://caselaw.vn/ban-an/sIzFLyjSef

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 499/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 19-11-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 59/2010/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 30/09/2010
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

11.  Xem nội dung vụ án tại: https://caselaw.vn/ban-an/tICBi05J8v

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 113/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 10-09-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 47/2011/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 26/04/2011
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

12.  Xem nội dung vụ án tại: https://caselaw.vn/ban-an/J7aLu50bOA

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 99/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 12-08-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 244/2012/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 14/08/2012
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

13.  Xem nội dung vụ án tại: https://caselaw.vn/ban-an/K9Dqu3C3BU

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp chia di sản
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 08/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 26-02-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 44/2008/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 03/01/2008
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa

14.  Xem nội dung vụ án tại: https://caselaw.vn/ban-an/9duyPLQzHm

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 59/2012/QĐ-GĐT
 • Ngày tuyên án: 06-11-2012
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 34/2007/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 21/12/2007
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

15.  Xem nội dung vụ án tại: https://caselaw.vn/ban-an/FLHlT1QezC

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 501/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 23-10-2012
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 24/2010/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 07/04/2010
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

16.  Xem nội dung vụ án tại: https://caselaw.vn/ban-an/q1NZaY5zGr

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 77/2012/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 12-01-2012
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 04/2011/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 26/08/2011
 • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm