cơ sở dữ liệu pháp lý

Bạn đang xem

Tuyển tập 20 bản án về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (Sức khỏe, tính mạng; Tinh thần, danh dự, nhân phẩm, uy tín; tải sản)

A. Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng: [3 bản án]

B. Thiệt hại về tinh thần, danh dự, nhân phẩm, uy tín: [3 bản án]

C. Thiệt hại về tài sản: [14 bản án]

------------------------------------------------------------

A. Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng: [3 bản án]

1.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/dshNcfVyVO

 • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 116/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 20-04-2015
 • Ngày thụ lý: 06/05/2015

2.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/fZcfOjkFKv

 • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 11/2016/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 07-01-2016
 • Ngày thụ lý: 01/07/2014

3.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/AP8GKlMYyH

 • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu bồi thường thiệt hại
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 86/2006/DSPT
 • Ngày tuyên án: 14-07-2006
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 31/2006/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 09/05/2006


B. Thiệt hại về tinh thần, danh dự, nhân phẩm, uy tín: [2 bản án]

1.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/sCXMuGmGXR

 • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 337/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 25-09-2014
 • Ngày thụ lý: 09/06/2014

2.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/2xDvpLmjCq

 • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1399/2014/DSPT
 • Ngày tuyên án: 21-10-2014
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 172/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 27/06/2014

3. Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/u8FaJdaLgr

 • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 06/2013/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 08-08-2013
 • Ngày thụ lý: 07/04/2009


C. Thiệt hại về tài sản: [14 bản án]

1.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/aEO4mRrnk9

 • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 551/2015/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 05-05-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 98/2014/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 22/10/2014

2.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/yWcviRfkaa

 • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 687/2015/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 11-06-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 42/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 01/04/2014

3.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/JJkdtz1MGW

 • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1175/2015/DSPT
 • Ngày tuyên án: 17-09-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 149/2015/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 22/05/2015

4.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/DGJmCgxDeN

 • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 112/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 21-04-2015
 • Ngày thụ lý: 13/02/2012

5.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/GuPa7Y7rjE

 • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 44/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 16-04-2015
 • Ngày thụ lý: 02/10/2013

6.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/sKgwK0rIzj

 • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 376/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 09-09-2015
 • Ngày thụ lý: 05/01/2011

7.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/eYGeamIiSH

 • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 149/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 22-05-2015
 • Ngày thụ lý: 14/05/2012

8.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/GBEZJY37nH

 • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 375/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 25-11-2014
 • Ngày thụ lý: 07/08/2012

9.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/Vpebzs3TBU

 • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 206/2009/DSST
 • Ngày tuyên án: 15-09-2009
 • Ngày thụ lý: 10/11/2008

10.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/rWzM3RWYnE

 • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 115/2006/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 18-09-2006
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 44/2006/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 26/06/2006

11.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/yNtzbvIHJA

 • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 14/2011/DSGĐT-HĐTP
 • Ngày tuyên án: 23-03-2011
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 476/2006/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 10/11/2006

12.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/Azd6Xp0pMi

 • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 31/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 23-01-2015
 • Ngày thụ lý: 20/12/2011

13.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/hyYSUxnGCu

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp bồi thường mất xe
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 47/2013/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 09-09-2013
 • Ngày thụ lý: 16/04/2013

14.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/PGot3I8eEr

 • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 401/2015/DSST
 • Ngày tuyên án: 26-08-2015
 • Ngày thụ lý: 03/12/2013