cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 1395/QĐ-LĐTBXH ngày 30/09/2015 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2015

  • Số hiệu văn bản: 1395/QĐ-LĐTBXH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày ban hành: 30-09-2015
  • Ngày có hiệu lực: 30-09-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3179 ngày (8 năm 8 tháng 19 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1395/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC CÔNG B KT QU H THNG HÓA VĂN BN QUY PHM PHÁP LUT THUC LĨNH VC QUN LÝ NHÀ NƯC CA B LAO ĐNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HI ĐN HT NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2015

B TRƯỞNG B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn c Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn c Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính ph về việc quy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cầu tổ chức của Blao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật k đầu thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2015, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2015 (Phụ lục I).

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2015 (Phụ lục II).

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã bội đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2015 (Phụ lục III).

Điều 2. Căn cứ kết quả h thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố lại Điều 1, các đơn vị có trách nhiệm:

1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên cổng thông tin đin tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Trang tin điện tử của đơn vị mình; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản hết hiu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc phạm vi quản lý nhà nước ca Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2015 theo quy định của pháp luật.

2. Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ Danh mục văn bản tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định này khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.

Trường hợp các văn bản chưa được đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ hoặc cơ quan cấp trên thì khẩn trương đề xuất đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành k từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan có Iiên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Bộ trưng, các Thứ trưởng;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Văn phòng Chủ tịch nưc;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- U
BND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Công báo:
-
Cng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- L
ưu: VT, PC.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 


Danh mục còn hiệu lực

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐẾN HẾT NGÀY 10/6/2015
(kèm theo Quyết định số 1395/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 9 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – TIN LƯƠNG

TT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành VB

Tên gọi ca văn bản,
Trích yếu nội dung ca văn bản

Thi đim có hiệu lực

Ghi chú

1

Luật

10/2012/QH13

Bộ luật Lao động

01/5/2013

 

2.

Nghị định

95/2013/NĐ-CP; ngày 22/8/2013

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bo him xã hội và người lao động Vit Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

10/10/2013

 

3.

Nghị định

05/2015/NĐ-CP; ngày 12/01/2015

Nghị định của Chính phủ v việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

01/3/2015

 

1. Vtiền lương

4.

Nghị định

23/1999/NĐ-CP: ngày 15/4/1999

Nghị định của Chính phủ quy định chế độ đi với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chng Mỹ cu nước không có thân nhân phi trc tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử lại miền Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954

01/5/1999

 

5.

Nghị định

65/2011/NĐ-CP; ngày 29/7/2011

Nghị định của Chính phủ thực hiện thí đim quản lý tiền lương đi với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013

15/9/2011

 

6.

Nghị định

49/2013/NĐ-CP; ngày 14/5/2013

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

01/7/2013

 

7.

Nghị định

50/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013

Nghị định ca Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đi vi người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV do NN làm chủ s hữu

01/7/2013

 

8.

Nghị định

51/2013/NĐ-CP; ngày 14/5/2013

Nghị định của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tin thưng đi với thành viên Hội đng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kim soát viên, Tng giám đốc hoặc Giám đốc; Phó Tng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhim hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

01/7/2013

 

9.

Nghị định

74/2014/NĐ-CP; ngày 23/7/2014

Nghị định của Chính phủ sửa đi, b sung một s điu của Nghị định s 65/2011/NĐ-CP của Chính ph thực hiện thí đim quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 -2013

10/9/2014

 

10.

Nghị định

103/2014/NĐ-CP; ngày 11/11/2014

Nghị định của Chính phủ quy định mức lương ti thiu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, t hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hp đồng lao động

01/01/2015

 

11.

Quyết định Thủ tướng

57/2013/QĐ-TTg; ngày 14/10/2013

Quyết định Thủ tướng Chính phủ về trợ cp một ln đi với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia

 

01/01/2014

 

12.

Thông tư

28/2005/TT-BLĐTBXH; ngày 04/10/2005

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dn thực hiện chế đtiền lương và phụ cp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng 05 công trình thủy điện

29/10/2005

Thông tư này đã được bãi b bởi QĐ s 764/QĐ- LĐTBXH ngày 03/6/2015, tuy nhiên Quyết đnh số 1351 /-LĐ 1 BXH ngày 21/9/2015 đã bãi bỏ QĐ số 764/QĐ-LĐTBXH

13.

Thông tư

12/2007/TT-BLĐTBXH; ngày 02/8/2007

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế đtiền lương và phụ cp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thủy điện

06/9/2007

Thông tư này đã đưc bãi bỏ bi QĐ s 764/QĐ- LĐTĐXH ngày 03/6/2015, tuy nhiên Quyết định số 1351/QĐ-LĐTBXH ngày 21/9/2015 đã bãi b QĐ số 764/QĐ-LĐTBXH

14.

Thông tư

22/2008/TT-BLĐTBXH; ngày 15/10/2008

Thông tư của BLao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong các công ty nnước

01/11/2008

 

15.

Thông tư

03/2011/TT-BLĐTBXH; ngày 29/01/2011

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thy điện Lai Châu và Đng Nai 5

20/3/2011

Thông tư này đã được bãi bỏ bi QĐ số 764/QĐ- LĐTBXH ngày 03/6/2015, tuy nhiên Quyết định số 1351/QĐ-LĐTBXH ngày 21 /9/2015 đã bãi b QĐ số 764/QĐ-LĐTBXH

16.

Thông

22/2011/TT-BLĐTBXH; ngày 03/8/2011

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện do Việt Nam đầu tư tại Cộng hòa dân ch nhân dân Lào

01/10/2011

Thông tư này đã được bãi b bi QĐ số 764/- LĐTBXH ngày 03/6/2015, tuy nhiên Quyết định số 1351/QĐ-LĐTBXH ngày 21/9/2015 đã bãi b QĐ s 764/QĐ-LĐTBXH

17.

Thông tư

18/2013/TT-BLĐTBXH; ngày 09/9/2013

Thôg tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hin qun lao động, tiền lương và tiền tng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hn mt thành viên do Nhà nước làm ch s hữu

25/10/2013

 

18.

Thông

19/2013/TT-BLĐTBXH; ny 09/9/2013

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tin thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đc hoặc Phó Giám đc. Kế toán trưng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà ớc làm ch s hữu

25/10/2013

 

19

Thông tư

43/20 HTT-BLĐTBXH; ngày 30/12/2013

Thông tư của Bộ Iao động - Thương binh và Xã hội hưng dẫn thực hiện qun lý lao đng, tiền lương, thù lao và tiền thưng trong các t chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định của Luật Chứng khoán

15/02/2014

 

20.

Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH; ngày 12/01/2015

Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội v việc quy định mức lương đối với chuyên gia tư vn trong nước làm cơ sở dự toán gói thu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hp đồng theo thời gian s dụng vốn Nhà nước

01/3/2015

 

21.

Thông tư

15/2015/TT-BL ĐTBXH; ngày 30/3/2015

Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội v việc hướng dẫn giám sát việc thực hiện chế độ tuyển dụng, s dụng lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và chế độ khác đối với người lao động và viên chức quản lý trong tập đoàn kinh tế, tng công ty do Nhà nước shữu trên 50% vốn Điều l

15/5/2015

 

22.

Thông tư

17/2015/TT-BLĐTBXH; ngày 22/4/2015

Thông tư của Bộ lao động Thương binh và Xã hội v việc hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyên xếp lương đối với ni lao động trong công ty trách nhim hữu hn mt thành viên do Nhà nước làm ch s hữu theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính ph quy định chi tiết thi hành một s Điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

10/6/2015

 

23.

Thông tư liên tch

17/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC- BTCCBCP; ngày 21/7/1999

Thông tư liên tịch Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ban T chức Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định s 23/1999/NĐ-CP ngày 15/4/1999 của Chính phủ v chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phi trc tiếp nuôi dưng và quân nhân, cán bộ được Đảng c ở lại miền Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954

01/5/1999

 

24.

Thông tư liên tch

23/2005/TTLT- BLĐTBXH-BTC; ngày 31/8/2005

Thông tư liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng qun trị, Tng giám đốc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước

15/9/2005

 

25.

Thông tư liên tch

26/2011/TTLT-BLĐTBXH-BQP; ngày 12/10/2011

Thông tư liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện thí điểm qun lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013 theo Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29/7/2011 ca Chính ph

27/11/2011

 

26

Thông tư liên tch

37/2011/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV- BNG;

Thông tư liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Quyết định số 10/2011/QĐ-TTg ngày 10/2/2011 của Th tướng Chính phủ v chế độ đối vi những người trc tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cm mốc biên gii trên đt lin

 

VB mật

27.

Thông tư liên tch

17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC; ngày 01/8/2014

Thông tư liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối vi người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Canipuchia theo Quyết định số 51/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

15/9/2014

 

28.

Thông tư liên tịch

31/2014/TT-BLĐTBXH- BQP; ngày 07/11/2014

Thông tư liên tịch sửa đi, b sung tên gọi và một s điu của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 12/10/2011 hướng dẫn thực hiện thí đim quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013 theo Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29/7/2011 của Chính phủ

24/12/2014

 

2. Về quan h lao đng

29.

Nghị định

41/2013/NĐ-CP; ngày 08/5/2013

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điu 220 của Bộ luật Lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết u cầu của tập thể lao động đơn vị s dụng lao động không được đình công

23/6/2013

 

30.

Nghị định

43/2013/NĐ-CP; ngày 10/5/2013

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điu 10 của Luật công đoàn v quyn, trách nhiệm của công đoàn viên trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

01/7/2013

 

31.

Nghị định

46/2013/NĐ-CP; ngày 10/5/2013

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một s điu của B luật Lao động về tranh chấp lao động

01/7/2013

 

32.

Nghị định

53/2014/NĐ-CP; ngày 26/5/2014

Nghị định của Chính ph quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, t chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động

15/7/2014

 

33.

Thông tư

08/2013/TT-BLĐTBXH; ngày 10/6/2013

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chp lao động

01/7/2013

 

34.

Thông tư

27/2014/TT-BLĐTBXH; ngày 06/10/2014

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 53/2014/NĐ-CP ngày 26/5/2014 quy định việc cơ quan qun lý nhà nước ly ý kiến t chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vn đ về quan hệ lao động

21/11/2014

 

3. Về lao động

35.

Nghị định

94/2005/NĐ-CP; ngày 15/07/2005

Nghị định của Chính ph về giải quyết quyn lợi của người lao động doanh nghip và hp tác xã bị phá sản

08/08/2005

 

36.

Nghị định

91/2010/NĐ-CP; ngày 20/08/2010

Nghị định của Chính ph quy định chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn mt thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

10/10/2010

 

37.

Nghị định

44/2013/NĐ-CP; ngày 10/5/2013

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

01/7/2013

 

38.

Nghị định

60/2013/NĐ-CP; ngày 19/6/2013

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3, Điu 63 ca Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân ch cơ sở tại nơi làm vic.

15/8/2013

 

39.

Nghị định

27/2014/NĐ-CP; ngày 07/4/2014

Nghị định của Chính ph quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình

25/5/2014

 

40.

Thông tư

14/LĐTBXH-TT; ngày 20/6/1996

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dn sửa đổi b sung một số đim tại Thông tư số 05/LĐTBXH-TT ngày 12/12/1996 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc x phạt vi phạm hành chính về không ký hợp đồng lao động quy định lại Nghị định số 87/CP ngày 12/12/1995 và số 88/CP ngày 14/12/1995 của Chính ph

20/6/1996

 

41.

Thông tư

19/2003/TT-BLĐTBXH; ngày 22/9/2003

Thông tư của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định s 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính ph quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Bộ luật Lao động về k luật lao động và trách nhiệm vật chất đã dược sa đổi, bổ sung tại Nghị định 33/2003/NĐ-CP

11/10/2003

 

42.

Thông tư

16/20 05/TT-BLĐTBXH; ngày 19/04/2005

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điu về chính sách lao động theo Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát trin nông trường quốc doanh và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính ph về sắp xếp, đi mới và phát triển nông lâm trường quốc doanh

08/05/2005

 

43.

Thông tư

42/20 09/TT-BLĐTBXH; ngày 30/12/2009

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối vi người lao động theo Nghị định số 109/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

13/02/2010

 

44.

Thông tư

38/2010/TT-BLĐTBXH; ngày 24/12/2010

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định s 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sp xếp lại Công ty trách nhiệm hữu hn mt thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

08/2/2011

 

45.

Thông

33/2012/TT-BLĐTBXH; ngày 20/12/2012

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty c phần

05/02/2013

 

46.

Thông

30/2013/TT-BLĐTBXH; ngày 25/10/2013

Thông của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định s 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính ph quy định chi tiết thi hành một s điều của Bộ luật lao động về hp đồng lao động

10/12/2013

 

47.

Thông tư

19/2014/TT-BLĐTHXH; ngày 15/8/2014

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Lao động về lao động là người giúp việc gia đình

05/10/2014

 

48.

Thông tư liên tịch

32/2007/TTLT-BLĐTHXH-TLĐLĐVN; ngày 31/12/2007

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức hội nghị người lao động trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn

25/02/2008

 

II. LĨNH VC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, ỦY QUYN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC V LAO ĐỘNG

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành VB

Tên gọi ca văn bản,
Trích yếu nội dung của văn bản

Thi đim có hiệu lực

Ghi chú

1.

Luật

10/2012/QH13

Bộ luật Lao động

01/5/2013

 

2.

Nghị định

55/2013/NĐ-CP; ngày 22/5/2013

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khon 3 Điu 54 của Bộ luật Lao động v việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký qu và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

15/7/2013

 

3.

Nghị định

73/2014/NĐ-CP; ngày 23/7/2014

Nghđịnh của Chính phủ v việc sửa đi, b sung Điều 29 Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

15/9/2014

 

4.

Thông tư

01 /2014/TT-BLĐTBXH; ngày 08/01/2014

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khon 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê li lao động

01/3/2014

 

5.

Thông tư

32/2014/TT-BLĐTBXH; ngày 01/12/2014

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v việc hướng dẫn ủy quyn thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao

15/01/2015

 

III. LĨNH VỰC VIỆC LÀM

TT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành VB

Tên gọi của văn bản,
Trích yếu nội dung của văn bản

Thi đim có hiu lc

Ghi chú

1.

Lut

10/2012/QH13

Bộ luật Lao động

01/5/2013

 

2.

Luật

38/2013/QH13

Lut Việc làm

01/01/2015

 

3.

Nghị định

95/2013/NĐ-CP; ngày 22/8/2013

Nghị định của Chính phủ quy định x phạt hành chính trong lĩnh vực lao đng, bo hiểm xã hội và ngưi lao động Việl Nam đi làm vic nước ngoài theo hp đồng

10/10/2013

 

4.

Nghị định

102/2013/NĐ-CP; ngày 05/9/2013

Nghị định của Chính ph quy định chi tiết thi hành một số Điều của Bộ luật lao động v lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

01/11/2013

 

5.

Nghị định

196/2013/NĐ-CP; ngày 21/11/2013

Nghị định của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm

20/01/2014

 

6.

Nghị định

03/2014/NĐ-CP; ngày 16/01/2014

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

15/3/2014

 

7.

Nghị định

52/2014/NĐ-CP; ngày 23/5/2014

Nghị định của Chính phủ v việc quy định điu kiện, thủ tục cp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

15/7/2014

 

8.

Nghị định

75/2014/NĐ-CP; ngày 28/7/2014

Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm vic cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

15/9/2014

 

9.

Nghị định

28/2015/NĐ-CP; ngày 12/3/2015

Nghị định của Chính ph về việc quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật Việc làm v bo him thất nghiệp

01/5/2015

 

10.

Nghị định

31/2015/NĐ-CP; ngày 24/3/2015

Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm v đánh giá, cp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

15/5/2015

 

11.

Quyết định Thủ tướng

52/2012/QĐ-TTg; ngày 16/11/2012

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hi đất nông nghiệp

01/01/2013

 

12.

Quyết định Th tướng

77/2014/QĐ-TTg; ngày 24/12/2014

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bo hiểm thất nghiệp

10/02/2015

 

13.

Thông

25/2009/TT-BLĐTBXH; ngày 14/7/2009

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dn thu thập và x lý thông tin cung, cu lao động

29/7/2009

 

14.

Thông

32/2010/TT-BLĐTBXH; ngày 25/10/2010

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điu của nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008

10/12/2010

 

15.

Thông

04/2013/TT-BLĐTBXH; ngày 01/3/2013

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi bổ sung một số điều của thông32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010

15/4/2013

 

16.

Thông

03/2014/TT-BLĐTBXH; ngày 20/01/2014

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định s102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điu của Bộ luật lao động v lao động nưc ngoài làm vic ti Vit Nam

10/3/2014

 

17.

Thông tư

23/2014/TT-BLĐTBXH; ngày 29/8/2014

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động v việc làm

20/10/2014

 

18.

Thông tư

07/2015/TT-BLĐTBXH; ngày 25/02/2015

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính ph quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định 52/2014/NĐ-CP ngày 23/05/2014 của Chính phủ quy định điu kiện, thủ lục cp giy phép hoạt động dịch vụ việc làm ca doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

10/4/2015

 

19.

Thông tư

16/2015/TT-BLĐTBXH; ngày 22/4/2015

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động vtuyển dụng, qun lý ngưi lao động Vit Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

06/6/2015

 

20.

Thông tư liên tịch

19/2005/TTLT/BLĐTBXH - BTC-BKHĐT; ngày 19/5/2005

Thông tư liên tịch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/4/2004 sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định số 81/CP của Chính ph quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là ngưi tàn tt

13/6/2005

 

21.

Thông tư liên tịch

14/2008/TTLT- BLĐTBXH-BTC-BKHĐT; ngày 29/7/2008

Thông tư liên tịch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính ph về cơ chế quản lý, điu hành vn cho vay của quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/1/2008 của Th tướng Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg

13/9/2008

 

22.

Thông tư liên tịch

15/2012/TTLT- BLĐTBXH-BCA-BNG; ngày 06/6/2012

Thông tư liên tịch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện mội số điều của Tha thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Niu Di-lân v Chương trình làm việc trong kỳ nghỉ.

15/7/2012

 

23.

Thông tư liên tịch

102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH; ngày 30/7/2013

Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng nguồn vn sự nghiệp thực hiện mội s dự án của Chương tnh mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012-2015

15/9/2013

 

24.

Thông tư liên tịch

14/2013/TTLT- BLĐTBXH-BQP-BCA; ngày 22/8/2013

Thông tư liên tịch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điu của Luật bảo hiểm xã hội v bảo him tht nghiệp đã được sửa đi, bổ sung tại Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính ph v việc thông báo với cơ quan lao động khi có biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang.

01/01/2014

 

IV. LĨNH VỰC BẢO HIM XÃ HỘI

TT

Tên loại văn bn

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành VB

Tên gọi của văn bn,
Trích yếu nội dung của văn bản

Thời đim có hiu lc

Ghi chú

1.

Luật

10/2012/QH13

Bộ luật Lao động.

01/5/2013

 

2.

Luật

71/2006/QH11; ngày 29/6/2006

Luật Bảo him xã hội

01/01/2007

Hết hiệu lực một phn (quy định v bo him thất nghiệp HHL từ 01/01/2015).

3.

Luật

58/2014/QH13; ngày 20/11/2014

Luật Bảo hiểm xã hội

01/01/2016

Sắp có hiệu lực

4.

Nghị định

31/2004/NĐ-CP; ngày 19/01/2004

Nghị định của Chính phủ về điu chỉnh lương hưu của người nghỉ hưu trước tháng 4/1993

14/02/2004

 

5.

Nghị định

208/2004/NĐ-CP; ngày 14/12/2005

Nghị định của Chính phủ điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo him xã hi

01/4/2005

 

6.

Nghị định

117/2005/NĐ-CP; ngày 15/09/2005

Nghị định của Chính phủ điu chỉnh lương hưu và trợ cấp bo hiểm xã hội

10/01/2005

 

7.

Nghị định

93/2006/NĐ-CP; ngày 09/7/2006

Nghị định của Chính phủ điu chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo him xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã ngh vic

10/01/2006

 

8.

Nghị định

152/2006/NĐ-CP; ngày 22/12/2006

Nghị định của Chính ph hướng dn một s điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hi bt buc

15/01/2007

 

9.

Nghị định

159/2006/NĐ-CP; ngày 28/12/2006

Nghị định ca Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trc tiếp tham gia kháng chiến chống M cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm tr lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ

16/01/2007

 

10.

Nghị định

184/2007/NĐ-CP; ngày 17/12/2007

Nghị định ca Chính phủ về việc điều chnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và tr cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã ngh việc.

01/01/2008

 

11.

Nghị định

190/2007/NĐ-CP; ngày 28/12/2007

Nghị định của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo him xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

21/01/2008

 

12.

Nghị định

83/2008/NĐ-CP; ngày 31/7/2008

Nghị định của Chính phủ điều chnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo him xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

26/8/2008

 

13.

Nghị định

101/2008/NĐ-CP; ngày 12/9/2008

Nghị định của Chính phủ điu chnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và tr cấp hàng tháng đi với cán bộ xã đã ngh vic.

11/10/2008

 

14.

Nghị định

122/2008/NĐ-CP; ngày 04/12/2008

Nghị định của Chính phủ về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng

03/01/2009

 

15.

Nghị định

134/2008/NĐ-CP; ngày 31/12/2008

Nghị định của Chính phủ điều chnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

03/02/2009

 

16.

Ngh định

34/2009/NĐ-CP; ngày 06/4/2009

Nghị định của Chính phủ điu chnh lương hưu, trợ cấp bo him xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ vic

20/5/2009

 

17.

Nghị định

29/2010/NĐ-CP; ngày 25/3/2010

Nghị định của Chính phủ về điu chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo him xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã ngh việc

10/5/2010

 

18.

Nghị định

23/2011/NĐ-CP; ngày 04/4/2011

Nghị định của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cp bảo him xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

19/5/2011

 

19.

Nghị định

35/2012/NĐ-CP; ngày 18/4/2012

Nghị định của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, tr cấp bảo him xã hội và tr cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã ngh việc

01/6/2012

 

20.

Nghị định

73/2013/NĐ-CP; ngày 15/7/2013

Nghị định của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

01/9/2013

 

21.

Nghị định

95/2013/NĐ-CP; ngày 22/8/2013

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng

10/10/2013

 

22.

Nghị định

09/2015/NĐ-CP; ngày 22/01/2015

Nghị định của Chính phủ về việc điu chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo him xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

10/3/2015

 

23.

Quyết định Thủ tưng

182/2004/QĐ-TTg; ngày 15/10/2004

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ v việc tính thời gian công tác đ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn

11/8/2004

 

24.

Quyết định Th tướng

613/2010/QĐ-TTg; ngày 05/6/2010

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưi 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động.

07/01/2010

 

25

Thông

13/NV; ngày 04/9/1972

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn và quy định cụ th về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức nhà nước

 

 

26.

Thông tư

06/2003/TT-BLĐTBXH; ngày 19/02/2003

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hưng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cp bo hiểm xã hội theo Ngh định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/1/2003 của Chính phủ

30/3/2003

 

27.

Thông tư

08/2004/TT-BLĐTBXH; ngày 06/04/2004

Thông tư của Bộ Lao động - Tơng binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung Thông tư số 09/LĐTBXH ngày 26/4/1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cấp và ghi s bảo hiểm xã hội

07/01/2004

 

28.

Thông tư

11/2004/TT-BLĐTBXH; ngày 30/7/2004

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dn áp dụng danh mục chức vụ lãnh đạo trong lực lưng quân đội, công an và ngành cơ yếu làm cơ sở điều chỉnh lương hưu theo điểm b Khon 2 Điều 1 Nghị định số 31/2004/NĐ-CP ngày 19/01/2004

31/3/2004

 

29.

Thông tư

11/2005/TT-BLĐTBXH: ngày 01/05/2005

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc điu chnh lương hưu trợ cấp bảo him xã hội theo Nghị định số 208/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

27/01/2005

 

30.

Thông tư

12/2005/TT-BLĐTBXH; ngày 28/01/2005

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ quy đnh xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

03/01/2005

 

31.

Thông tư

21/2005/TT-BLĐTBXH; ngày 08/09/2005

Tng tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung Thông tư số 11/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 v điu chnh lương hưu vào trợ cp bảo hiểm xã hội

09/5/2005

 

32.

Thông tư

26/2 00 5/TT-BLĐTBXH; ngày 10/04/2005

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hưng dẫn việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bo him xã hội theo Nghị định số 117/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 ca Chính phủ

29/10/2005

 

33.

Thông tư

27/2005/TT-BLĐTBXH; ngày 10/04/2005

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dn tăng lương hưu và trợ cấp bảo him xã hội theo Nghị định s 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính ph

29/10/2005

 

34.

Thông tư

13/2006/TT-BLĐTBXH; ngày 15/9/2006

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hưng dẫn việc điều chỉnh lương hưu và trợ cp bo him xã hội theo Nghị định số 93/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ

10/4/2006

 

35.

Thông tư

14/2006/TT-BLĐTBXH; ngày 15/9/2006

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ

10/01/2006

 

36.

Thông tư

03/2007/TT-BLĐTBXH; ngày 30/01/2007

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một s điều của Nghị định s 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hưng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc

13/3/2007

 

37.

Thông tư

05/2007/TT-BLĐTBXH; ngày 04/04/2007

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tính mức lương hưu đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu theo Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 27/12/2006 của Thủ tướng Chính ph

05/11/2007

 

38.

Thông tư

24/2007/TT-BLĐTBXH; ngày 09/11/2007

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v việc hướng dẫn tính thời gian đ hưởng chế độ bo him xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ- TTg ngày 13/7/2007 ca Thng Chính phủ về việc tính thời gian để hưng chế độ hưu trí, tử tuất đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang được cơ quan, đơn vị c đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn, xuất cảnh hợp pháp ra nước ngoài, đã về nước tớc ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn

06/12/2007

 

39.

Thông tư

31/2007/TT-BLĐTBXH; ngày 28/12/2007

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hưng dẫn điều chnh lương hưu, trợ cấp bo hiểm xã hi và trợ cp hàng tháng theo Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 và Nghị định s 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ.

22/01/2008

 

40.

Thông tư

02/2008/TT-BLĐTBXH; ngày 31/01/2008

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội t nguyện.

26/2/2008

 

41.

Thông tư

17/2008/TT-BLĐTBXH; ngày 28/8/2008

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008

10/3/2008

 

42.

Thông tư

19/2008/TT-BLĐTBXH; ngày 23/9/2008

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ LĐTBXHng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bt buộc

23/10/2008

 

43.

Thông tư

20/2008/TT-BLĐTBXH; ngày 29/9/2008

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo him xã hội và trợ cp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 của Chính phủ.

11/3/2008

 

44.

Thông tư

01/2009/TT-BTBXH; ngày 14/01/2009

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điu 5 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ.

01/01/2009

 

45.

Thông tư

02/2009/TT-BLĐTBXH; ngày 15/01/2009

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điu chỉnh thu nhập tháng đã đóng bo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo him xã hội tự nguyện theo Nghị định s 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ.

03/01/2009

 

46.

Thông

03/2009/TT-BLĐTBXH; ngày 22/01/2009

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng theo Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008 của Chính phủ.

01/01/2007

 

47.

Thông tư

11/2009/TT-BLĐTBXH; ngày 24/4/2009

Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chnh lương hưu, trợ cấp bo him xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 34/2009/NĐ-CP và Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ

06/8/2009

 

48.

Thông tư

12/2009/TT-BLĐTBXH; ngày 28/4/2009

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chuyển Bảo him xã hội nông dân Nghệ An sang bảo him xã hội tự nguyện theo Quyết định s 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

12/6/2009

 

49.

Thông tư

41/2009/TT-BLĐTBXH; ngày 30/12/2009

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dn sửa đổi, b sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 v hướng dẫn thực hiện một s điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bo hiểm xã hội bắt buc.

13/02/2010

 

50.

Thông

04/2010/TT-BLĐTBXH; ngày 29/01/2010

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

01/01/2010

 

51.

Thông

15/2010/TT-BLĐTBXH; ngày 20/4/2010

Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP và Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ;

06/4/2010

 

52.

Thông

16/2010/TT-BLĐTBXH; ngày 06/01/2010

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Quyết đnh số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thtướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thi hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động.

16/7/2010

 

53.

Thông

26/2010/TT-BLĐTBXH; ngày 13/9/2010

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đi, bổ sung Thông tư số 24/20 07/TT-BLĐTBXH ny 09/11/2007 và hướng dẫn tính thời gian đ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

18/10/2010

 

54.

Thông

02/2011/TT-BLĐTBXH; ngày 20/01/2011

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy 01/01/2011 định mức điu chnh tin lương, tin công và thu nhập tháng đã đóng bảo him xã hội.

01/01/2011

 

55.

Thông

13/2011/TT-BLĐTBXH; ngày 27/4/2011

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cp hàng tháng theo Nghị định số 23/2011/NĐ-CP và Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ.

05/01/2011

 

56.

Thông

01/2012/TT-BLĐTBXH; ngày 05/01/2012

Thông tư của B Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bo hiểm xã hội.

20/02/2012

 

57.

Thông

09/2012/TT-BLĐTBXH; ngày 26/4/2012

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v việc hướng dẫn điu chỉnh lương hưu, trợ cp bo him xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 và Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ.

09/6/2012

 

58.

Thông

23/2012/TT-BLĐTBXH; ngày 18/10/2012

Thông tư của bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 19/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Bảo hiểm xã hội v bảo hiểm bắt buộc.

01/12/2012

 

59.

Thông

01/2013/TT-BLĐTBXH; ngày 30/01/2013

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điu chnh tiền lương

15/3/2013

 

60.

Thông

13/2013/TT-BLĐTBXH; ngày 21/8/2013

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bo hiểm xã hội và trợ cp hàng tháng theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ.

04/10/2013

 

61.

Thông

02/2014/TT-BLĐTBXH; ngày 10/01/2014

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

01/3/2014

 

62.

Thông

03/2015/TT-BLĐTBXH; ngày 23/01/2015

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bo hiểm xã hội

09/3/2015

 

63.

Thông

05/2015/TT-BLĐTBXH; ngày 02/02/2015

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v việc hướng dẫn điều chnh lương hưu, trợ cấp bảo him xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính ph

20/3/2015

 

64.

Thông liên tịch

03/2004/TTLT-BLĐTBXH–BTC-BQP; ngày 03/04/2004

Thông tư liên tịch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng hướng dn thực hiện Nghị định số 31/2004/NĐ-CP ngày 19/1/2004 của Chính phủ

31/3/2004

 

65.

Thông liên tịch

03/2008/TTLT/BLĐTBXH-BTC-NHNN; ngày 18/02/2008

Thông tư liên tịch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước hướng dn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gi của người sử dụng lao động đ nộp tiền bảo him xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh.

03/9/2008

 

66.

Thông liên tịch

39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC; ngày 28/12/2010

Thông tư liên tịch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bt buộc và qu bảo him xã hội tự nguyện đi với người vừa có thời gian tham gia bảo him xã hội bắt buộc vừa có thi gian tham gia bo hiểm xã hội tự nguyện.

02/11/2011

 

67.

Thông tư liên tịch

11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC; ngày 05/3/2014

Thông tư liên tịch của Bộ Quc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

19/4/2014

 

V. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG

TT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành VB

Tên gọi của văn bản,
Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiu lc

Ghi chú

1.

Luật

10/2012/QH13

Bộ luật Lao động

01/5/2013

 

2.

Nghị định

23/CP; ngày 18/4/1996

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ.

18/4/1996

 

3.

Nghị định

45/2013/NĐ-CP; ngày 10/5/2013

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ ngh ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

01/7/2013

 

4.

Nghị định

95/2013/NĐ-CP; ngày 22/8/2013

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo him xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc nưc ngoài theo hợp đồng

10/10/2013

 

5.

Quyết định Thủ tướng

188/1999/QĐ-TTg; ngày 17/9/1999

Quyết định Thủ tướng Chính phủ v thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ.

02/10/1999

 

6.

Quyết định Thủ tướng

40/2005/QĐ-TTg; ngày 28/2/2005

Quyết định Thủ tưng Chính phủ về việc thành lập Hội đng Quốc gia Bảo hộ lao động.

23/3/2005

 

7.

Chỉ thị Thủ tướng

20/2004/CT-TTg; ngày 08/6/2004

Ch thị Th tướng Chính phủ v việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện an toàn – vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp.

08/6/2004

 

8.

Chỉ thị Thủ tướng

10/2008/CT-TTg; ngày 14/3/2008

Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác Bảo hộ lao động, an toàn lao động.

14/3/2008

 

1. Quy định về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

9.

Thông tư

07/LĐTBXH-TT; ngày 11/4/1995

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật lao động ngày 23/6/1994 và Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

01/01/1995

 

10.

Thông tư

16/LĐTBXH-TT; ngày 23/4/1997

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn về thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

08/5/1997

 

11.

Thông tư

23/1999/TT-BLĐTBXH; ngày 04/10/1999

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dn thực hiện chế độ giảm giờ làm việc trong tun đi với các doanh nghiệp nhà nước.

02/10/1999

 

12.

Thông tư

15/2003/TT-BLĐTBXH; ngày 03/6/2003

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện làm thêm gi theo quy định của Nghị định 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ.

14/7/2003

 

13.

Thông tư

33/2011/TT-BLĐTBXH; ngày 18/11/2011

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ ngh ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặtng.

10/01/2012

 

2. Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ATLĐ

14.

Thông tư

08/2011/TT-BLĐTBXH; ngày 22/4/2011

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ‘‘Quy chun kthuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện” (QCVN: 02/2011/BLĐTBXH).

06/6/2011

 

15.

Thông tư

20/2011/TT-BLĐTBXH; ngày 29/7/2011

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hànhQuy chuẩn k thut quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện” (QCVN: 03/2011/BLĐTBXH).

12/9/2011

 

16.

Thông tư

02/2012/TT-BLĐTBXH; ngày 18/01/2012

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động trong khai thác và chế biến đá (QCVN: 05/2012/BLĐTBXH)

01/7/2012

 

17.

Thông tư

04/2012/TT-BLĐTBXH; ngày 16/2/2012

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ an toàn công nghiệp (QCVN: 06/2012/BLĐTBXH)

16/8/2012

 

18.

Thông tư

05/2012/TT-BLĐTBXH; ngày 30/3/2012

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động với thiết bị nâng (QCVN: 07/2012/BLĐTBXH)

30/9/2012

 

19.

Thông tư

07/2012/TT-BLĐTBXH; ngày 16/4/2012

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Bộ lọc bụi (QCVN: 08/2012/BLĐTBXH)

16/10/2012

 

20.

Thông tư

25/2012/TT-BLĐTBXH; ngày 25/10/2012

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc

25/4/2013

 

21.

Thông tư

32/2012/TT-BLĐTBXH; ngày 19/12/2012

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người”

19/6/2013

 

22.

Thông tư

34/2012/TT-BLĐTBXH; ngày 24/12/2012

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ”

24/6/2013

 

23.

Thông tư

36/2013TT-BLĐTBXH; ngày 30/12/2013

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Sàn thao tác treo

25/6/2014

 

24.

Thông tư

37/2013/TT-BLĐTBXH; ngày 30/12/2013

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Pa lăng điện

28/6/2014

 

25.

Thông tư

38/2013/TT-BLĐTBXH; ngày 30/12/2013

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện

28/6/2014

 

26.

Thông tư

39/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Giày hoặc ủng cách điện

28/6/2014

 

27.

Thông tư

40/2013/TT-BLĐTBXH; ngày 30/12/2013

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Máy vận thăng

25/6/2014

 

28.

Thông tư

41/2013/TT-BLĐTBXH; ngày 30/12/2013

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Công việc hàn hơi

25/6/2014

 

29.

Thông tư

42/2013/TT-BLĐTBXH; ngày 30/12/2013

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy thủy lực

28/6/2014

 

30.

Thông tư

35/2014/TT-BLĐTBXH; ngày 30/12/2014

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống cáp treo vận chuyển người

30/6/2015

Với mốc HTH là ngày 10/6/2015, đây là VB sắp có hiệu lực

31.

Thông tư

36/2014/TT-BLĐTBXH; ngày 30/12/2014

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân

30/6/2015

Với mốc HTH là ngày 10/6/2015, đây là VB sắp có hiệu lực

32.

Thông tư

37/2014/TT-BLĐTBXH; ngày 30/12/2014

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với găng tay cách điện

30/6/2015

Với mốc HTH là ngày 10/6/2015, đây là VB sắp có hiệu lực

33.

Quyết định

64/2008/QĐ-BLĐTBXH; ngày 27/11/2008

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực (QCVN: 01 – 2008/BLĐTBXH)

01/01/2009

 

3. Quy định về nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

34.

Thông tư

31/2012/TT-BLĐTBXH; ngày 18/12/2012

Thông tư của B Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành bổ sung danh mục ngh, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lực lượng Công an nhân dân.

15/02/2013

 

35.

Thông tư

36/2012/TT-BLĐTBXH; ngày 28/12/2012

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban bành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

01/5/2013

 

36.

Quyết định

1453/LĐTBXH-QĐ; ngày 13/10/1995

Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm và nặng nhọc độc hại nguy him.

01/01/1995

 

37.

Quyết định

1085/LĐTBXH-QĐ; ngày 06/9/1996

Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc đc hại nguy hiểm và nặng nhọc độc hại nguy him.

01/01/1995

 

38

Quyết định

915/LĐTBXH-QĐ; ngày 30/7/1996

Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục ngh, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm và nặng nhọc độc hại nguy him.

30/7/1996

 

39.

Quyết đnh

1629/LĐTBXH-QĐ; ngày 26/12/1996

Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm và nặng nhọc độc hại nguy hiểm

26/12/1996

 

40.

Quyết định

190/1999/QĐ-LĐTBXH; ngày 03/3/1999

Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục ngh, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm và nặng nhọc độc hại nguy him.

18/3/1999

 

41.

Quyết định

1580/2000/QĐ-LĐTBXH; ngày 26/12/2000

Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục ngh, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm và nặng nhọc độc hại nguy him.

10/01/2001

 

42.

Quyết đnh

1152/2003/QĐ- BLĐTBXH; ngày 18/9/2003

Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục ngh, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm và nặng nhọc độc hại nguy him.

10/10/2003

 

43.

Quyết định

03/2006/QĐ-BLĐTBXH; ngày 07/3/2006

Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục ngh, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy him trong quân đội.

07/3/2006

 

4. Khai báo, đăng ký, kiểm định an toàn lao động; quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đặc thù an toàn lao động

44.

Thông tư

18/2009/TT-BLĐTBXH; ngày 05/6/2009

Thông tư của B Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

20/7/2009

 

45.

Thông tư

03/2010/TT-BLĐTBXH; ngày 19/01/2010

Thông tư của B Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa trong sản xuất.

1/3/2010

 

46.

Thông tư

35/2012/TT-BLĐTBXH; ngày 27/12/2012

Thông tư của B Lao động - Thương binh và Xã hội quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

11/02/2013

 

47.

Thông tư

05/2014/TT-BLĐTBXH; ngày 06/3/2014

Thông tư của B Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

01/05/2014

 

48.

Thông tư

06/2014/TT-BLĐTBXH; ngày 06/3/2014

Thông tư của B Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

01/5/2014

 

49.

Thông tư

07/2014/TT-BLĐTBXH; ngày 06/3/2014

Thông tư của B Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

01/5/2014

 

50.

Quyết định

65/2008/QĐ-BLĐTBXH; ngày 29/12/2008

Quyết định của B Lao động - Thương binh và Xã hội sử dụng tạm thời tiêu chuẩn quốc tế làm căn cứ kiểm tra chất lượng các chai chứa khí bằng vật liệu composite.

08/02/2009

 

5. Quy định về khai báo, điều tra, bồi thường, trợ cấp, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thống kê, báo cáo về ATVSLĐ

51.

Thông tư

04/2015/TT-BLĐTBXH; ngày 02/02/2015

Thông tư của B Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

20/3/2015

 

52.

Thông tư liên tịch

01/2007/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC; ngày 12/01/2007

Thông tư liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Viện Kim sát nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm.

07/02/2007

 

53.

Thông tư liên tịch

12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT; ngày 21/5/2012

Thông tư liên lịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động.

04/7/2012

 

54.

Thông tư liên tịch

28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH; ngày 27/9/2013

Thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định tỷ lệ tn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp

15/11/2013

Hết hiệu lực một phần

55.

Thông tư liên tịch

21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH; ngày 12/6/2014

Thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 Thông liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/09/2013 quy đnh tỷ l tổn thương cơ th do thương tích, bệnh tật và bệnh nghề nghiệp

15/8/2014

 

6. Khác thuộc lĩnh vực an toàn lao động – vệ sinh lao động

56.

Thông tư

10/2013/TT-BLĐTBXH; ngày 10/6/2013

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục công việc, nơi làm việc không được sử dụng lao động là người chưa thành niên.

01/8/2013

 

57.

Thông tư

11/2013/TT-BLĐTBXH; ngày 11/6/2013

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi được làm việc (thay thế Thông tư số 21/1999/TT-BLĐTBXH);

01/8/2013

 

58.

Thông tư

25/2013/TT-BLĐTBXH; ngày 18/10/2013

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

5/12/2013

 

59.

Thông tư

26/2013/TT-BLĐTBXH: ngày 18/10/2013

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục công việc không được s dụng lao động nữ.

15/12/2013

 

60.

Thông tư

27/2013/TT-BLĐTBXH; ngày 18/10/2013

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động

15/12/2013

 

61.

Thông tư

04/2014/TT-BLĐTBXH; ngày 12/02/2014

Thông tư ca Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bo vệ cá nhân

15/4/2014

 

62.

Thông tư liên tịch

01/2011/TTLT- BLĐTBXH-BYT; ngày 10/01/2011

Thông tư tiên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn việc tổ chức thc hin công tác bo hộ lao động trong cơ s lao động

01/3/2011

 

VI. LĨNH VỰC NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

TT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành VB

Tên gọi của văn bản,
Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiu lc

Ghi chú

1.

Luật

72/2006/QH1; ngày 29/11/2006

Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc c ngoài theo hợp đồng

01/7/2007

 

2.

Nghị định

126/2007/NĐ-CP; ngày 01/8/2007

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đim việc ở nước ngoài theo hợp đồng

29/8/2007

 

3.

Nghị định

95/2013/NĐ-CP; ngày 22/8/2013

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng

10/10/2013

 

4.

Nghị định

119/2014/NĐ-CP; ngày 17/12/2014

Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điu của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng v khiếu nại, tố cáo

01/02/2015

 

5.

Quyết định Th tướng

33/2006/QĐ-TTg; ngày 07/2/2006

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài đến năm 2015

27/02/2006

 

6.

Quyết định Thủ tướng

107/2007/QĐ-TTg; ngày 13/7/2007

Quyết định của Th tướng Chính phủ về việc tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang đã xuất cảnh hợp pháp nhưng không về nước đúng hạn

18/8/2007

 

7.

Quyết định Thủ tướng

144/2007/QĐ-TTg; ngày 31/8/2007

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

25/9/2007

 

8.

Quyết định Thủ tướng

71/2009/QĐ-TTg; ngày 29/4/2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động giai đoạn 2011 - 2020

29/4/2009

 

9.

Quyết định Thủ tướng

1465/QĐ-TTg; ngày 21/8/2013

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người đi làm việc ở Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động đi làm việc ở nước ngoài của Hàn Quốc

21/8/2013

 

10.

Thông tư

21/2007/TT-BLĐTBXH; ngày 08/10/2007

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

07/11/2007

 

11.

Thông tư

24/2007/TT-BLĐTBXH; ngày 09/11/2007

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tính thời gian để hưởng bo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007

06/12/2007

 

12.

Thông tư

21/2013/TT-BLĐTBXH; ngày 10/10/2013

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức trn ký quỹ và thị trưng lao động mà doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được thỏa thuận ký quỹ với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

01/12/2013

 

13.

Thông tư

22/2013/TT-BLĐTBXH; ngày 15/10/2013

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mẫu và nội dung của Hp đng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

01/12/2013

 

14.

Thông tư liên Bộ

12/TT-LB; ngày 03/8/1992

Thông tư của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối vi người đi hợp tác lao động đã về nước

03/8/1992

 

15.

Thông tư liên tịch

08/2007/TTLT- BLĐTBXH-BTP; ngày 11/7/2007

Thông tư liên tịch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp hướng dẫn chi tiết một số vn đề nội dung Hợp đồng bo lãnh cho người lao động đi m việc ở nước ngoài theo hợp đồng

10/8/2007

 

16.

Thông tư liên tịch

16/2007/TTLT- BLĐTBXH-BTC; ngày 04/9/2007

Thông tư liên tịch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số vn đề nội dung Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

01/10/2007

 

17.

Thông tư liên tịch

17/2007/TTLT- BLĐTBXH-NHNNVN; ngày 04/9/2007

Thông tư liên tịch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nưc Việt Nam quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của Doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

01/10/2007

 

18.

Thông tư liên tịch

11/2008/TTLT- BLĐTBXH-BTC; ngày 21/7/2008

Thông tư liên tịch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn qun lý và s dụng Quỹ h trợ việc làm ngoài nước

22/8/2008

 

19.

Thông tư liên lịch

31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC; ngày 09/9/2009

Thông tư liên tịch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thng Chính phủ về phê duyệt Đ án “Hỗ trợ các huyện nghèo đy mạnh xuất khu lao động góp phần giảm nghèo bn vững giai đon 2009 – 2020.

22/8/2008

 

20.

Thông tư liên lịch

 

01/2010/TTLT-TANDTC- BLĐTBXH-VKSNDTC; ngày 18/5/2010

Thông tư liên tịch của Toà án nhân dân ti cao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Viện kim sát nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp hp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tòa án nhân dân

01/6/2010

 

21.

Thông tư liên lịch

31/2013/TTLT-BLĐTBXH-BTC; ngày 12/11/2013

Thông tư liên tịch của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định s1465/QĐ-TTg ngày 21/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc ở Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động đi làm việc ở nưc ngoài của Hàn Quốc

28/12/2013

 

22.

Thông tư liên lịch

32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG; ngày 06/12/2013

Thông tư liên tịch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao hướng dẫn trình tự, th tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Đim a, Đim b và Điểm c Khoản 2 Điều 35 của Nghị định s95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ

21/01/2014

 

23.

Thông tư liên lịch

102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH; ngày 30/7/2013

Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã bội về quy định quản và sử dụng ngun vốn sự nghiệp thực hiện một số Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015

15/9/2013

 

24.

Quyết định

18/2007/QĐ-BLĐTBXH; ngày 18/7/2007

Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài

20/8/2007

 

25.

Quyết định

19/2007/QĐ-BLĐTBXH; ngày 18/7/2007

Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi m việc ở nước ngoàibộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài’’

20/8/2007

 

26.

Quyết định

20/2007/QĐ-BLĐTBXH; ngày 02/8/2007

Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chng chỉ bồi dưng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc nước ngoài

11/9/2007

 

27.

Quyết định

61/2008/QĐ-BLĐTBXH; ngày 12/8/2008

Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về mức tin môi giới người lao động hoàn tr cho doanh nghiệp tại một s thị trường

13/9/2008

 

VII. LĨNH VỰC DẠY NGH

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành VB

Tên gi của văn bản,
Trích yếu nội dung của văn bản

Thời đim có hiu lc

Ghi chú

1.

Luật

76/2006/QH11; ngày 29/11/2006

Luật Dạy nghề

 

01/6/2007

Sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/7/2015 vì được thay thế bởi Luật Giáo dục ngh nghiệp số 74/2014/QH13

2.

Luật

74/2014/QH13; Ngày 27/11/2014

Luật giáo dục ngh nghiệp

 

01/7/2015

Sp có hiu lực

3.

Nghị định

33/1998/NĐ-CP; ngày 23/5/1998

Nghị định của Chính ph thành lập Tng cục dạy ngh thuộc Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

07/6/1998

 

4.

Nghị định

43/2008/NĐ-CP; ngày 08/4/2008

Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Điều 62 và Điều 72 Luật Dạy nghề

05/5/2008

 

5.

Nghị định

70/2009/NĐ-CP; ngày 21/8/2009

Nghị định của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy ngh

15/10/2009

T ngày 01/7/2015 sẽ HHL thi hành, (bị bãi bỏ bi Nghị định số 48/20 15/NĐ-CP)

6.

Nghị định

73/2012/NĐ-CP; ngày 26/9/2012

Nghị định của Chính phủ quy định về hợp tác, đu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

15/11/2012

T ngày 01/7/2015 sẽ HHL 1 phần (được thay thế bởi Nghị đnh số 48/2015/NĐ-CP)

7.

Nghị định

74/2013/NĐ-CP; ngày 15/7/2013

Nghị định của Chính phủ sửa đi, b sung một số điu của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về min, gim học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010- 2011 đến năm 2014 - 2015

01/9/2013

 

8.

Nghị định

148/2013/NĐ-CP; ngày 30/10/2013

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực dạy ngh

15/12/2013

 

9.

Nghị định

124/2014/NĐ-CP; ngày 29/12/2014

Nghị đnh của Chính phvề việc sửa đi khon 6 Điều 31 Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

16/02/2015

Từ ngày 01/7/2015 sẽ HHL 1 phần (được thay thế bởi Nghị định số 48/2015/NĐ-CP)

10.

Nghị định

48/2015/NĐ-CP; ngày 15/5/2015

Nghị đnh của Chính phvề việc quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp

01/7/2015

Sắp có hiệu lực

11.

Quyết định Thủ tướng

67/1998/NĐ-TTg; ngày 26/3/1998

Quyết định của Thủ tướng Chính phvề việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đào tạo từ Bộ Giáo dục và đào tạo sang Bộ LĐTBXH

10/4/1998

 

12.

Quyết định Thủ tướng

158/2002/QĐ-TTg; ngày 15/11/2002

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi, Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia và kỹ năng nghề quốc tế

30/11/2002

 

13.

Quyết định Thủ tướng

81/2005/QĐ-TTg; ngày 18/4/2005

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn.

07/5/2005

 

14.

Quyết định Thủ tướng

267/2005/QĐ-TTg; ngày 31/10/2005

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú.

22/11/2005

 

15.

Quyết định Thủ tướng

103/2008/QĐ-TTg; ngày 21/7/2008

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015

14/8/2008

 

16.

Quyết định Thủ tướng

121/2009/QĐ-TTg; ngày 09/10/2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề

23/11/2009

 

17.

Quyết định Thủ tướng

52/2012/QĐ-TTg; ngày 16/11/2012

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp

01/01/2013

 

18.

Quyết định Thủ tướng

43/2013/QĐ-TTg; ngày 16/7/2013

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ LĐTBXH

10/9/2013

 

19.

Quyết định Thủ tướng

55/2013/QĐ-TTg; ngày 03/10/2013

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang được hưởng trợ cấp thất nghiệp

01/12/2013

 

20.

Thông tư

178/1998/TT-TCCP; ngày 04/6/1998

V việc hướng dn thực hiện Quyết định s 67/1998/QĐ-TTg ngày 26/3/1998 của Thủ tưng Chính phủ về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đào tạo nghề từ Bộ GD&ĐT sang Bộ LĐTBXH

19/6/1998

 

21.

Thông tư

14/2007/TT-BLĐTBXH; ngày 30/8/2007

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và hội ngày hướng dẫn xếp hạng các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập

29/9/2007

 

22.

Thông tư

09/2008/TT-BLĐTBXH; ngày 27/6/2008

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng, dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề

26/7/2008

 

23.

Thông tư

15/2009/TT-BLĐTBXH; ngày 20/5/2009

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đng ngh

04/7/2009

 

24.

Thông tư

16/2009/TT-BLĐTBXH; ngày 20/5/2009

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp ngh và trình đ cao đẳng nghề

04/7/2009

 

25.

Thông tư

19/2009/TT-BLĐTBXH; ngày 15/6/2009

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm ngh sản xuất và chế biến

30/7/2009

 

26.

Thông tư

20/2009/TT-BLĐTBXH; ngày 15/6/2009

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp ngh, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một s, nghề thuộc nhóm nghề máy tính và công nghệ thông tin

30/7/2009

 

27.

Thông tư

21/2009/TT-BLĐTBXH; ngày 15/6/2009

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cơng trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề nông, lâm nghiệp và thủy sản

30/7/2009

 

28.

Thông tư

22/2009/TT-BLĐTBXH; ngày 15/6/2009

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng ngh cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ k thuật

30/7/2009

 

29.

Thông tư

23/2009/TT-BLĐTBXH; ngày 15/6/2009

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng ngh cho một số nghề thuộc nhóm nghề sức khỏe và dịch vụ xã hội

30/7/2009

 

30.

Thông tư

26/2009/TT-BLĐTBXH; ngày 05/8/2009

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng ngh cho các nghề: thú y; bảo vệ môi trường biển; chế biến cà phê, ca cao; thương mại điện tử

19/9/2009

 

31.

Thông tư

27/2009/TT-BLĐTBXH; ngày 05/8/2009

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng ngh cho một số nghề thuộc nhóm nghề kinh doanh và quản lý

19/9/2009

 

32.

Thông tư

28/2009/TT-BLĐTBXH; ngày 05/8/2009

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng ngh cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ kỹ thuật

19/9/2009

 

33.

Thông tư

30/2009/TT-BLĐTBXH; ngày 09/9/2009

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chương trình môn học Tiếng Anh giảng dạy cho học sinh học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đng

24/10/2009