cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (5)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (6)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (39)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)