cơ sở dữ liệu pháp lý

Bạn đang xem

1 số vụ án Tòa tuyên "không làm thay đổi nội dung/bản chất vụ án"

1.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/xT00VT9j9C

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 604/2016/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 17-05-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 289/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 28/07/2015

2.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/B1du0W8Ljd

 • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 03/2014/HC-ST
 • Ngày tuyên án: 22-07-2014
 • Ngày thụ lý: 31/10/2012
 • Đối tượng khởi kiện: Quyết định hành chính

3.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/8uHPWeaXH6

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 96/DSPT
 • Ngày tuyên án: 09-07-2004
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 05/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 15/04/2004

4.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/F5Mm841qmc

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 144/2013/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 04-05-2013
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 23/2011/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 21/09/2011

5.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/ybpAFFWbSM

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng đại lý
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 08/2008/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 24-11-2008
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 13/2007/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 13/06/2007

6.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/nLnNT6Dj6K

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng xây dựng
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 04/2009/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 09-04-2009
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 26/2008/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 20/08/2008

7.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/oZOXdmYRp9

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 101/2009/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 14-07-2009
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 194/2008/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 24/12/2008