CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Tuyển tập 11 vụ án hành chính giải quyết khiếu kiện trong lĩnh vực THUẾ

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN:

1.  http://caselaw.vn/ban-an/uhVzkMxsmM

 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 05/2015/HCST
 • Ngày tuyên án: 16-06-2015
 • Ngày thụ lý: 10/12/2014
 • Đối tượng khởi kiện: Quyết định hành chính

2.  http://caselaw.vn/ban-an/4tE6NS8Ki4

 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 06/2015/HCST
 • Ngày tuyên án: 04-06-2015
 • Ngày thụ lý: 05/03/2015
 • Đối tượng khởi kiện: Quyết định hành chính

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP:

3.  http://caselaw.vn/ban-an/AGtMA5IQOq

 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 20/2012/HC-PT
 • Ngày tuyên án: 06-01-2012
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 05/2011/HC-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 15/09/2011
 • Đối tượng khởi kiện: Quyết định hành chính

4.  http://caselaw.vn/ban-an/H2vwpXVvp8

 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 64/2009/HCPT
 • Ngày tuyên án: 09-01-2009
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 05/2008/HCST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 15/07/2008
 • Đối tượng khởi kiện: Quyết định hành chính

THUẾ NHẬP KHẨU:

5.  http://caselaw.vn/ban-an/dcIZVbm3wx

 • Loại bản án:  Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1682/2008/HC-ST
 • Ngày tuyên án: 06-10-2008
 • Ngày thụ lý: 10/07/2008
 • Đối tượng khởi kiện: Quyết định hành chính

6.  http://caselaw.vn/ban-an/w4h0fNsNds

 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 02/2012/HC-GĐT
 • Ngày tuyên án: 16-03-2012
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 152/2009/HC-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 02/11/2009
 • Đối tượng khởi kiện: Quyết định hành chính

7.  http://caselaw.vn/ban-an/dqt6nzZpoU

 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 27/2012/HC-PT
 • Ngày tuyên án: 16-02-2012
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 1265/2011/HC-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 03/08/2011
 • Đối tượng khởi kiện: Quyết định hành chính


THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG:

8.  http://caselaw.vn/ban-an/H2vwpXVvp8

 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu:  64/2009/HCPT
 • Ngày tuyên án: 09-01-2009
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 05/2008/HCST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 15/07/2008
 • Đối tượng khởi kiện: Quyết định hành chính

9.  http://caselaw.vn/ban-an/dcIZVbm3wx

 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1682/2008/HC-ST
 • Ngày tuyên án: 06-10-2008
 • Ngày thụ lý: 10/07/2008
 • Đối tượng khởi kiện: Quyết định hành chính

10.  http://caselaw.vn/ban-an/w4h0fNsNds

 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 02/2012/HC-GĐT
 • Ngày tuyên án: 16-03-2012
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 152/2009/HC-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm  02/11/2009
 • Đối tượng khởi kiện: Quyết định hành chính

VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ/HẢI QUAN:

11.  http://caselaw.vn/ban-an/3mXfr8Eq0v

 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1082/2009/HC-ST
 • Ngày tuyên án: 05-05-2009
 • Ngày thụ lý: 05/02/2009
 • Đối tượng khởi kiện: Quyết định hành chính